Върни се горе

Български граждани ще могат да получават медицинска помощ в Австрия, заплащана от съответната нейна областна здравноосигурителна каса, ако са здравноосигурени в България.Това предвижда подписаното днес, 14 април, Споразумение за прилагане на Спогодбата между България и Австрия за социална сигурност.

Документът регламентира ползването на медицински услуги в сферата на здравното осигуряване и спешната медицинска помощ и възстановяването на направените разходи за пациенти – граждани на другата договаряща се страна, между България и Австрия.Ангажиментите за това пое министърът на здравеопазването Славчо Богоев, който подписа документа, тъй като страна по споразумението в частта за медицинската помощ са Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

Спогодбата с Австрия за социална сигурност е четвъртата спогодба от нов тип, съобразена с регламента на ЕС, която включва здравно осигуряване. До момента такива договори България е сключила с Македония, Хърватия и Люксембург, предстои да бъде подписана спогодба с Белгия.

Междудържавните споразумения, предвиждащи механизми за трансфер на здравноосигурителни плащания, са част от подготовката и привеждането на здравната система в България към практиката в ЕС. Чрез тях се осигурява медицинска защита и помощ на базата на абсолютното равенство между собствените и чуждите граждани на договарящите се страни.

Основният принцип на двустранните спогодби за социална сигурност е, че здравноосигурените граждани на едната договаряща се страна ползват същия пакет от медицинска помощ и услуги, който ползват и здравноосигурените граждани на другата договаряща държава, когато се намират на територията на първата страна.

В подписаното днес споразумение между България и Австрия се урежда редът за предоставяне на медицинска помощ на техните граждани на територията на другата страна. За да ползва предвидените в документа възможности, пациентът трябва да представи удостоверение от страната си, че е здравноосигурен. Предвидена е и възможност здравноосигурителната институция, в която той е осигурено, да издаде това удостоверение по молба на здравноосигурителната институция от мястото на пребиваване на болния.

При постъпване на болнично лечение здравноосигурителната институция по мястото на пребиваване трябва незабавно да уведоми здравноосигурителната институция на другата страна за деня на приемане в лечебното заведение, вероятния срок на престоя и датата на изписването.

Споразумението регламентира в 13 точки случаите, при които за предоставянето на материални обезпечения при болест на гражданите на двете страни се изисква съгласието на здравноосигурителната институция, в която пациентът е осигурен. Това са телесни протези, ортопедични и опорни апарати, слухови апарати, болнични превозни средства, инвалидни колички, медицинско лечение и лечение в санаториуми и други. Специално съгласие се изисква и когато стойността на лечебните предписания, спомагателните средства и други е над 150 евро.

Споразумението предвижда претенцията за възстановяване на разходи да се предявява след приключване на случая или на всяко календарно тримесечие и се удовлетворява в срок до 2 месеца след получаване на искането.

Сподели в: