Върни се горе

От 1 януари 2005 г. България ще участва пълноправно в работата на Европейския център за мониторинг по наркотици и наркомании (ЕMCDDA) в Лисабон. По покана от Европейската комисия страната ни ще подпише Споразумение за сътрудничество с ЕMCDDA. Консултации по подготовката и подписването на документа бяха проведени през тази седмица в Брюксел с участието на заместник-министъра на здравеопазването д-р Петко Салчев и експерти на Европейската комисия.

Европейският център за мониторинг по наркотиците и наркоманиите в Лисабон е структура към Съвета на Европа. С партньорството си с него страната ни се включва в европейската система за превенция на наркоманиите.

Предвижда се споразумението да бъде сключено през тази година и да влезе в сила от 1 януари 2005 година. До края на годината ще бъде подготвен и планът за действия по него.

На срещата в Брюксел бе договорено ЕMCDDA да изпрати покана до Министерството на здравеопазването за участие в среща през месец май, на която ще бъде обсъдена работната програма на центъра. Очаква са България да се включи и в заседанието на Управителния съвет на центъра през юли тази година. Участието на страната ни в тази проява има символично значение, тъй като срещата ще бъде първата за съвета след разширяването на ЕС.

Сътрудничеството с ЕMCDDA е насочено конкретно към повишаване ефективността на политиките и мерките за борба с доставката и незаконния трафик на наркотици и психотропни вещества и намаляване на злоупотребата с тези продукти. Двете страни ще си взаимодействат на базата на консултации и тясна координация на целите и действията за превенция на наркоманиите. Сътрудничеството включва техническа и административна помощ в подготовката и прилагането на националното законодателство, създаване и укрепване на институции и информационни центрове, обучение на персонала и др. Центърът ще спомага за обучението на наши експерти за мониториране на разпространението на наркотици. Чрез Центъра България ще може да участва в рамковите и специфичните програми на Общността в областта на борбата срещу наркотиците и наркоманията.

Израз на вниманието, което правителството обръща на проблема с разпространението на наркотиците и възникващите зависимости, са приетите от Министерски съвет Национална стратегия за борба с наркотичните вещества и Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България 2001-2005 г. С тяхното реализиране се цели да се изгради ефективна система за оценка на рисковете, свързани с предлагането и употребата на наркотици, и на ефикасността на действията за борба с наркотиците, като се ограничат разпространението на злоупотребата с наркотични вещества и неблагоприятните здравни и социални последици от нея за младото поколение. Друга основна задача е установяването на ефективно взаимодействие и сътрудничество между държавните органи, частния бизнес, неправителствените организации и гражданското общество за постигане на целите на стратегията.

Според експертите наркотичното вещество, което представлява най-сериозна опасност за общественото здраве, е хероинът.През 2003 г. той е бил причина за над 95% от случаите на търсене на лечение в Националния център по наркомании.Най-често – при над 75% от злоупотребяващите, той се приема венозно. Особена тревога буди фактът, че през 2003 г. близо 70% от лекуваните интравенозни хероиномани са били заразени с вируса на хепатит С.

Повишава се и натискът върху лечебната система в страната. За последните 5 години броят на стационарно лекуваните по повод на зависимост към наркотични вещества се е удвоил, а от 1990 г. до 2002 г. се е увеличил 5 пъти.

За намаляване броя на инцидентите и смъртните случаи, свързани с употребата на наркотични вещества, у нас се осъществяват четири метадонови програми (три в София и една във Варна), пет програми за обмен на игли и спринцовки и три програми "Подвижен лекарски кабинет".

От 2003 г. започна създаването на превантивно-информационни центрове, като досега са създадени 7 такива центъра.

През 2003 г. за подпомагане на осъществяването на ключови дейности по намаляването на търсенето на наркотици в 6 града бяха осигурени средства на обща стойност 30 000 лв.

Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред хора, употребяващи венозно наркотици, е един от основните компоненти в Програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, който ще се реализира през 2004 г. До 1 юли 2004 г. за него са предвидени над 400 000 долара, а за втората година от програмата - 315 000 долара. Този компонент се реализира в 10 общини - Бургас, Варна, Русе, Плевен, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. Предвижда се да се изградят 5 дневни центъра за консултиране на употребяващи наркотици и техните семейства и близки. Ще се подготвят кадри за работа с интравенозни наркомани. Ще бъде създадена мрежа между 10 различни региона в страната за работа с употребяващите наркотици.

Сподели в: