Върни се горе

България ще кандидатства за безвъзмездно финансиране в размер на 15486688 евро от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през следващите 5 години (2007 – 2012 г.) с цел намаляване на туберкулозата.

Проектът „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” бе обсъден и утвърден на проведеното днес, 1 август, заседание на Националния координационен комитет на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Решението на Борда на Глобалния фонд се очаква през октомври тази година.

Председател на Националния координационен комитет е г-жа Емел Етем – заместник-министър председател и председател на Националния комитет по СПИН към Министерски съвет, а заместник-председател е министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Проектът „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” е изготвен от работна група от 21 специалисти в областта на контрола на туберкулозата, експерти по управление на програми, експерти за работа с уязвими групи, икономисти и представители на неправителствени организации. Работната група бе сформирана със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Основната цел на проекта „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” е да се намали разпространението на туберкулозата, да се подобрят резултатите от лечението и да се намали смъртността.

Туберкулозата е заболяване, което води до намалена дееспособност, повишена инвалидизация и смъртност и оказва неблагоприятно въздействие върху финансовата и социална стабилност на човека, семейството и обществото. Заболяемостта от туберкулоза у нас нарасна от 25 на 100000 души население през 1990 г. на близо 50 на 100 0000 през 1998 г. и през 2005 г. бе намалена до 40 на 100000. Значителни са финансовите и материалните ресурси, отделяни за изследване и продължителното лечение на туберкулозата. Профилактиката и контрола на тази социалнозначима болест е сред приоритетите в дейността на Министерството на здравеопазването.

Предвижда се основната цел на проекта да бъде достигната чрез: укрепване на инфраструктурата; въвеждане на адекватна система за епидемиологичен надзор; изпълнение на ефективни стратегии за съвременна диагностика и качествено лечение; превенция, грижи и подкрепа сред групите с най-висок риск; изграждане на система за външна оценка на качеството на лабораторната диагностика; мониторинг и оценка на ситуацията.

Дейностите за изпълнението на проекта са обособени в 5 компонента - укрепване на управлението и координацията на Националната програма за контрол на туберкулозата; повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата; намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България; ограничаване на разпространението на туберкулозата сред интравенозни наркомани, лица, зависими към алкохола, деца на улицата, бежанци и търсещи убежище; п одобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулозата в ромска общност.

За реализация на задачите и дейностите, залегнали в отделните компоненти на проекта, ще се използва изграденият капацитет на Структурата за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, като ще бъдат интегрирани възможностите и усилията на работещите в първичната и специализирана здравна мрежа, неправителствените организации, ангажирани с уязвимите групи и техни представители.

Сподели в: