Върни се горе

На 25 септември 2003 г. България, с писмо до министъра на здравеопазването Славо Богоев чрез Изпълнителната агенция по лекарствата, официално получи покана за участие на български експерти в работата на постоянните комисии и работни групи към Европейската агенция по лекарствата.

До момента само 15-те страни-членки на Европейския съюз, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн имаха право да излъчват такива представители, а от пролетта на тази година мандат бе даден и на 10-те държави, които се присъединяват към ЕС на 1 май 2004 година.

Приемането на България в работата на Европейската агенция – преди пълноправното членство на страната ни в ЕС, е изключително признание за постиженията на страната ни в областта на фармацията, успешно завършилите преговори в областта на фармацевтичното законодателство между България и Европейската комисия и съответствието на националното законодателство и практика с т. нар. общи достижения (acquis communautaire) на Общността.

В Европейската агенция действат над 15 работни органа по основните аспекти на лекарствената регулация - оценка на химико-фармацевтичните данни, ефикасността и безопасността на лекарствата; GMP; мониториране на нежелани реакции при правилно приложение на разрешените за употреба медикаменти; контрол на клиничните изпитвания; информационни технологии; създаване и поддържане на единни за Европа регистри и бази данни и други.

С получената покана българските експерти ще участват пълноправно в работата на всички тези европейски фармацевтични структури. Така те ще имат възможности за обмен на информация, включително спешна, относно проблеми, свързани с качеството и безопасността на лекарствата и други аспекти от областта на лекарствената регулация в Европейския съюз. Поканата гарантира мястото на страната ни и в съществуващите процедури по Единната европейска регистрация на лекарствата, с които се избягва допълнителната оценка (пълната експертиза на документацията) на лекарствевнте продукти на национално ниво.

При съвместната си работа Изпълнителната агенция по лекарствата и нейните представители ще спазват определени от европейските институции изисквания. При приемането в съответния експертен орган на Европейската агенция по лекарствата българските участници ще подпишат договори по европейски образец - за правилата и контрола при работа с конфиденциална информация, за недопускане на конфликт на интереси, както и да декларират под клетва, че през последните най-малко 5 години не са придобивали собственост във фармацевтични фирми, не са получавали материални облаги, вкл. стипендии, спонсориране за участие в конгреси и други.

Между Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата ще си подпише рамково споразумение за регламентиране на правилата за обмен на информация. В случай на нарушаване на клауза на такъв договор българските представители ще носят отговорност по реда не само на националното законодателство, но и на европейското.

Освен експертната си дейност заедно с колегите си от останалите страни в ЕС българските представители ще участват в обмен на регулаторна информация, включително и при кризисни ситуации. В режим на постоянна връзка ще получават и изпращат данни и протоколи от инспекции.

Включването на български представители в момент, в който се внедряват нови технологии за приемане и обработка на лекарствени досиета на електронен носител, ще помогне веднага у нас да се въведе единната европейска система за работа на “нехартиен” тип досиета. Това значително ще ускори оценката на хилядите страници документация, която съдържа всяко лекарствено досие.

Българските представители ще участват и в разработването на новите нормативни актове, по които ще работи фармацията в обединена Европа през периода 2004-2008 година и след това.

Сподели в: