Върни се горе

24 март е Световен ден за борба с туберкулозата.Тази година той се провежда под мотото “Всяко вдишване има значение - Да спрем туберкулозата сега”.

По време на Световния ден ще се състои и Вторият партньорски форум “Стоп ТБ”,който ще събере в Ню Делхи около 300 партньори - министерски делегации от 22 високорискови страни, ръководители на технически и донорски агенции, на ТБ/ТБ-ХИВ пациентски мрежи, водещи експерти.

Следващите две години ще бъдат от изключително значение за достигане целите на Световната здравна асамблея за 2005 г. - 70% разкрити случаи и 85% излекувани. В глобален аспект сегашното постигнато ниво е само около 37% открити и 83% излекувани. Изпълнението им ще бъде първата основна стъпка към решаване глобалната задача на хилядолетието - да се спре и да започне да намалява разпространението на туберкулозата.

По данни на Световната здравна организация една трета от населението в света е заразено с туберкулоза, всяка година нови 8 млн. души развиват болестта и 2 млн. болни умират. В 16 от 51 страни от Европейския регион туберкулозата представлява сериозен проблем. Заболеваемостта в тях е над 80 на 100 000 население. България е сред 11-те страни със средно ниво на разпространение на туберкулозата със заболеваемост между 12 и 80 на 100 000 население. В останалите 24 страни разпространението на болестта е в границите до 10/100 000 население.

В резултат на предприетите мерки след 1998 г. у нас, когато заболеваемостта достигна най-високото си ниво от 50 на 100 000 население, се наблюдава тенденция към стабилизиране – 48,8 и 47,8 на 100 000 за 2001 и 2002 г. Независимо от тази тенденция, заболяемостта в страната продължава да се задържа около 3,5 пъти по-висока от средната за страните в Европейския съюз – 11,5 на 100 000 население.

Във всички области на страната има разкрити лечебни заведения за активно лечение на туберкулозно болни -13 областни диспансери за пневмо-фтизиатрични заболявания, 7 специализирани болници за лечение на белодробни болести и 10 многопрофилни болници с пневмо-фтизиатрични отделения. Разкрити са и 4 болници за долекуване и продължително лечение и една детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести.

По предварителни неофициални данни през 2003 г. у нас са открити 3239 нови случаи с туберкулоза (или заболеваемост от 41,3 на 100 000 население) - при 3761 случаи през 2002 г. (48,7 на 100 000 население). Случаите с туберкулоза на дихателните органи са 2815 (86,9%) от всички новооткрити – при 3339 през 2002 г. (88,7%), а с извънбелодробни форми на заболяването са 424 души (13,1%) при 422 през 2002 г.

Откритите нови болни с бацилоотделяне са 1313 – 40,5%, обезбацилени са 1184 болни (90% от всички бацилоотделители), от които до 3-ия месец от лечението - 68%, до 6-ия - 16,6% и останалите 9,6% след 6-ия месец. 129 болни (9,6%) с бацилоотделяне продължават лечението и през 2004 г.

По данни на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието откритите нови болни с туберкулоза през 2003 г. са 82 от 9888 лишени от свобода. От тях 16 са с бацилоотделяне и 11 са обезбацилени до 3-ия месец. Регистрираните болни с туберкулоза /болестност/ в затворите са 230.

Общо новооткритите случаи в страната през 2003 г., включително в затворите, са 3321 души, или 42,3 на 100 000 население.

Националната програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулозата в Република България за 2000-2003 г.в значителна степен постигна основната си цел – да спре нарастването на заболяемостта от туберкулоза. За четирите години на действието на програмата за нейната реализация са изразходвани общо12 935 848 лв.

В рамките на програмата по централни доставки МЗ осигури и предостави на лечебните заведения необходимите противотуберкулозни лекарства на стойност 2 724 918 лв. Капиталовите разходи по програмата, които включват основни ремонти, реконструкция на базите и закупуване на нова диагностична апаратура, са в размер на 10 210 930 лв.

Все още качеството на микробиологичната диагностика не е на нужното ниво, оборудването на микробиологичните лаборатории не е приведено в съответствие със стандарта, изостава квалификацията на персонала, микробиологично потвърждение на диагнозата при новооткритите болни остава ниско (в 34% от случаите).

Като продължение на действащата до миналата година национална програма, на 13 януари тази година Министерският съвет прие Национална програма за контрол на туберкулозата в Република България за периода 2004 - 2006 г. Тя е разработена съгласно последните приети документи от СЗО, в съответствие със стратегическите приоритети и направления на провежданата у нас здравна реформа – “Мерки за подобряване здравето на нацията” и “Ограничаване заболеваемостта и смъртността от социално значими заболявания”.

Основните задачи за изпълнение в следващия период са:

- Своевременна диагностика на заболяването,

- Постигане на оптимални лечебни резултати и намаляване честотата на рецидивите,

- Подобряване на контрола и намаляване на случаите с мултирезистентен причинител,

- Провеждане на специфична имунопрофилактика и химиопрофилактика,

- Контрол и мониториране на дейността,

- Здравно образование на населението,

- Намаляване на риска за разпространение на туберкулозата.

Очакваните резултати към края на 2006 г. са бактериологично доказаните случаи да достигнат до 60% чрез коренно подобряване на микробиологичната диагностика на туберкулозата; да има обезбациляване или трайно излекуване при над 80% от всички случаи чрез осигуряване за всички болни необходимите туберкулостатици за лечение по ДОТС (стратегия за кратък курс на лечение на туберкулозата под непосредствен контрол); намаляване на броя на рецидивите и случаите с резистентност към основните противотуберкулозни лекарства.

Вторият Партньорски форум “Стоп ТБ - Да спазим обещанието” се провежда в критичен момент от периода 2001-2005 г., предвиден в приетия от всички участници в него Глобален план за спиране на туберкулозата. Около 300 партньори, представители на 22 високорискови страни и ръководители на много неправителствени и донорски организации, ще направят основен преглед на постигнатото и ще подновят политическото задължение на страните за посрещане на целите на 2005 г. - 70% разкрити случаи и 85% излекувани от туберкулоза. Форумът предвижда да се разгърне и масова кампания за по-голяма обществена ангажираност и участие в глобалното движение срещу туберкулозата.

Сподели в: