Върни се горе

Наименование на административната услуга 

Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Правно основание 

 1. Закон за признаване на професионални квалификации (Обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., бр. 43 от 7.06.2011 г., в сила от 15.06.2011 г., бр. 61 от 9.08.2011 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 21 от 8.03.2014г.);
 2. Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка (Приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г., обн., ДВ, бр. 28 от 5.04.2011 г., изм. и доп., бр. 9 от 1.02.2013 г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 18.03.2014 г., в сила от 18.03.2014г.);
 3.  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, приета с Постановление № 178 от 10 юли 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 57 от 24.07.2009г., изм., бр. 16 от 22.02.2011 г., в сила от 22.02.2011г.);

Характеристика

Цел

Административната услуга има за цел да удостовери придобитата в Република България професионална квалификация по медицинска професия и квалификацията кинезитерапевт и/или специалност в системата на здравеопазването. В случаите, когато лицето желае да упражнява регулирана медицинска професия или професията кинезитерапевт на територията на държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария удостоверението потвърждава съответствие с изискванията на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации.

Предмет

Удостоверението следва да се представи в тримесечен срок след издаването му пред компетентния орган в чужбина, заедно с доказателството за придобита професионална квалификация, с цел признаване на придобитата в Република България професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в системата на здравеопазването. Последното е необходима предпоставка за упражняване на съответната регулирана медицинска професия на територията на държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, или трета страна.

Дефиниция на основни понятия и институти

Удостоверения, необходими за упражняване на регулирана медицинска професия, се издават основно за признаване на професионална квалификация на територията на държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, или трета страна.

Съгласно Списъкът на регулираните професии в Република България, регулираните медицински професии в България са 15: лекар, лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра, акушерка, зъботехник, помощник-фармацевт, масажист, медицински лаборант, ортопедичен техник, рентгенов лаборант, рехабилитатор, инспектор по обществено здраве, фелдшер и преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”. Министърът на здравеопазването е компетентен орган за издаването на удостоверение за придобита в Република България професионална квалификация „кинезитерапевт“.

Терминът „регулирана професия” е дефиниран в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации:

"Регулирана професия" е професионална дейност или съвкупност от професионални дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът, до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно:
а) притежаването на специфична професионална квалификация, или
б) правоспособност, или 
в) членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.

Това определение за “регулирана професия” съответства на дефиницията, заложена в Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации. 

 

Компетентни органи

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, когато придобитата професионална квалификация е по регулирана на територията на Република България професия, удостоверенията се издават от органа по признаване по смисъла на чл. 4 от Закона за признаване на професионални квалификации (министърът на здравеопазването).

Министърът на здравеопазването издава удостоверения съгласно разпоредбите на ЗППК и Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка.

Процедурите по издаване на удостоверенията се организират и осъществяват от Дирекция “Медицински дейности”- съгласно чл. 29, т. 13 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването (Приет с ПМС № 67 от 23.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2015 г., в сила от 27.03.2015г.).

Заявител

Лица с професионална квалификация по регулирана медицинска професия или професията кинезитерапевт и/или специалност в системата на здравеопазването, придобити в Република България, които желаят да упражняват регулирана професия в друга държава.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт
Изискванията за издаване на удостоверение за упражняване на регулирана медицинска професията на територията на друга държава се съдържат в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка (приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г., обн., ДВ, бр. 28 от 5.04.2011 г., изм. и доп., бр. 9 от 1.02.2013 г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 18.03.2014 г., в сила от 18.03.2014 г.).

Такси

За издаване на удостоверения, свързани с придобита или призната професионална квалификация по регулирана медицинска професия и с придобита или призната специалност в системата на здравеопазването на територията на Република България с цел упражняването им на територията на друга държава членка по смисъла на § 1, т. 12 от Закона за признаване на професионални квалификации, се събират следните такси:

1. За удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия:

 • Стандартна услуга - 60 лв.;
 • Бърза услуга - 120 лв.;

2. За удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването:

 • Стандартна услуга - 60 лв.;
 • Бърза услуга - 120 лв.;

3. За удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия и с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването от едно и също лице:

 • Стандартна услуга - 90 лв.;
 • Бърза услуга - 180 лв.

За повторно издаване на удостоверение в тримесечен срок от издаването на първоначалното удостоверение се събират такси в половин размер.

За издаване на заверен препис на удостоверение се събира такса 10 лв.

За издаване на допълнителен екземпляр на удостоверение се събира такса 10 лв.

Резултат от процедурата

Лицата, получили удостоверение, следва да го представят в тримесечен срок пред компетентния орган по признаване в приемащата държава, наред с доказателството за професионална квалификация и/или специалност, което притежават (изисква се задължително от държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария).

Необходими документи

Съгласно чл. 6, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка лицето подава заявление до министъра на здравеопазването.

Към заявлението се прилагат: 

 1. Копие на документ за самоличност;
 2. Копие от диплома за придобита професионална квалификация по регулирана медицинска професия или професията кинезитерапевт и съответните приложения към нея или академична справка, когато няма приложения или от тях не може да се установи хорариума на изучаваните дисциплини по време на обучението;
 3. Копие от документ за придобита специалност и академична справка, ако лицето има придобита специалност;
 4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж за последните 5 години;
 5. Документ от съсловната организация (или съответно документ от последен работодател за лицата с квалификация зъботехник, помощник-фармацевт, инспектор по обществено здраве и кинезитерапевт), в която членува лицето, че не са му наложени административни наказания, свързани с правото да упражнява медицинската професия;
 6. Документ за идентичност на имената, ако заявителят има документи с различни имена;
 7. Документ за платена държавна такса.

Всички копия на документи по т. 2 – 6 следва да са нотариално заверени. В случаите, когато дипломата по т. 2 е издадена след 01.01.2012г. се представя обикновено копие на дипломата (не важи в случаите на издаден дубликат на диплома). Задължително се представя нотариално заверено копие на диплома за придобита в Република България професионална квалификация, когато дипломата е издадена преди 01.01.2012г.

Образци и формуляри

 1. Заявленията за издаване на удостоверения се приемат в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес пл. „Света Неделя” № 5.
 2. Всяко заявление се регистрира в Единната информационна система за документооборота.
 3. Заведените заявления се получават и обработват от служителите на дирекция “Медицински дейности”.
 4. При непълноти в документите заявителят се уведомява писмено да представи в срок до четиринадесет дни липсващите документи. В този случай срокът за издаване на удостоверението спира да тече. 
 5. Ако необходимият документ не бъде представен от заявителя в четиринадесетдневен срок, процедурата по издаване на удостоверение се прекратява.
 6. В случай, че са представени всички необходими документи, експерт от дирекция „Медицински дейности ”, проверява съответствието на придобитата квалификация с минималните квалификационни изисквания на Директива 2005/36/ЕО, транспонирана в българското законодателство със ЗППК. 
 7. Срокът за изпълнение на услугата е 30-дневен за стандартна услуга и 10 работни дни за бърза услуга. 
 8.  След поставяне на изходящ номер, удостоверението се получава от заявителя или от упълномощено лице в Звеното за административно обслужване на пл. „Св. Неделя” № 5.

Често задавани въпроси

Към настоящия момент в България регулираните медицински професии са: магистър-лекар, магистър-лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, фелдшер, инспектор по обществено здраве, ортопедичен техник, масажист, зъботехник, помощник-фармацевт, преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”.

Министърът на здравеопазването е орган, компетентен да взема решения по даване/признаване на право за упражняване на регулираната професия „кинезитерапевт“.

Автоматичното признаване на професионална квалификация е приложимо само за петте „секторни” медицински професии: лекар, лекар по дентална медицина (вкл. лекари и лекари по дентална медицина със специалност, включена в Директивата), магистър-фармацевт, акушерка и медицинска сестра – общ профил.

Съгласно § 4, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК), компетентен за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по медицинска професия или професията кинезитерапевт на територията на Република България, е министърът на здравеопазването. Съгласно чл. 77 от ЗППК, лицето следва да подаде заявление по образец и приложени към него съответни документи до министъра на здравеопазването.

Заявление може да се получи в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес площад "Св. Неделя" № 5, София 1000 както може и да се свали от интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Заявлението може да бъде подадено лично или от друго лице, представляващо заявителя.

Заявлението може да бъде изпратено по пощата, до Звеното за административно обслужване, на адрес площад "Св. Неделя" № 5, София 1000. Към заявлението следва да са приложени всички необходими документи (нотариално заверени копия, като документът за самоличност се представя като обикновено фотокопие).
Не е възможно подаването да стане по електронна поща или по факс.

Звеното за административно обслужване работи от 08:30ч. до 18:30ч. всеки работен ден.

В заявлението трябва да се посочи точен адрес за контакт в България. Ако заявителят няма местожителство в страната, следва да се посочи лице за контакт в България, със съответен адрес и телефон в страната.

Във Ваш интерес е да посочите точен адрес. При неточен адрес или адрес за кореспонденция извън страната няма да имате възможност да получавате изпратените уведомителни писма.

Да. За да бъдат обработени документите и разгледано заявлението Ви, е необходимо да попълните всички данни в заявлението.

Не се приемат:

 • непопълнени заявления (не е посочен адрес за контакт в страната, не е посочена квалификацията или специалността, за която се иска удостоверение);
 • заявления, в които лицето не е посочило датата на подаване;
 • неподписани заявления.

Всички необходими за първоначално разглеждане на заявлението документи са изброени в заявлението-образец. 

Не е задължително да подадете оригиналите на документите. Необходимо е да се приложат ясни и четливи нотариално заверени копия, като документът за самоличност се представя като обикновено фотокопие. Следва да се има предвид, че приложени оригинални документи (включително и дипломи или свидетелства за специалност) не се връщат. Те остават към административната преписка, тъй като са основание за издаване на удостоверението.

Документите, с които следва да удостоверите трудов стаж за последните 5 години, са:

а) за лица, работили по трудово правоотношение:

- препис-извлечение от трудова книжка, издадено от последния работодател, от което да са видни:

заеманата длъжност на всяка месторабота (напр. акушерка, лекар или лекар-специалист по …);
дати на постъпване и напускане на всяка месторабота (лечебно/здравно заведение и конкретните структури – клиника/отделение. Наименованията не трябва да бъдат изписани с абревиатури, а следва да бъдат вписани в документа без съкращения);
периодите (с дати от - до), през които лицето е ползвало отпуск с продължителност повече от 3 (три) месеца – неплатен отпуск, отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, отпуск поради временна неработоспособност или др.;
в случаите, когато лицето не работи към момента в Република България – нотариално заверено копие на съответните страници на трудова книжка – за последните 5 години, включително тези, в които са отразени периодите на неплатен отпуск;
периодът, който се зачита за трудов стаж - общ и по специалността.

Преписът-извлечението трябва да бъде актуално към датата на подаване на документите и да е изготвено от счетоводител, специалист „Човешки ресурси” или друго длъжностно лице, което носи отговорност за декларираните данни. При съмнение за верността на посочените данни от Вас може да се изиска справка за периодите на влизане в и излизане от страната.

б) за самонаети лица:

- документ от РЗИ, от който е видна датата на регистрация на лечебното заведение по чл. 40 от Закона за лечебните заведения и периода/периодите, през който/които е осъществяване (съответно отчитана) дейност през последните 5 години и нотариално заверено копие на съответните страници на осигурителна книжка;

в) за лица, работили на територията на друга държава и Р България: документи, удостоверяващи професионалния опит само в България (вж. а).

Професионален и трудов стаж в други държави не се удостоверява от Министерство на здравеопазването на Р. България.

Документи, удостоверяващи професионален и трудов стаж извън България се предоставят при необходимост пред компетентния орган на приемащата държава членка или трета държава.

В случаите, когато лицето изобщо не е упражнявало медицинската професия или професията кинезитерапевт на територията на Република България – нотариално заверена декларация, че професията не е упражнявана изобщо до момента в България.

Документът удостоверява, че не сте извършил нарушение спрямо установените правила за упражняване на съответната медицинска професия или професията кинезитерапевт на територията на Република България. Такъв документ може да издаде съответната съсловна организация, в която членувате и в чийто регистър сте вписан. Лекарите следва да представят документ издаден от Български лекарски съюз; лекарите по дентална медицина – от Български зъболекарски съюз; фармацевтите – от Български фармацевтичен съюз; медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите, фелдшерите, рентгеновите лаборанти, медицинските лаборанти, масажистите и ортопедичните техници – от Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Представеният документ следва да е актуален, т.е. да се представи в МЗ не по-късно от 3 месеца от датата на издаването му от съответната съсловна организация.

Зъботехниците, помощник-фармацевтите, инспекторите по обществено здраве и кинезитерапевтите следва да представят документ за липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на професията от последния работодател в лечебно или здравно заведение.

В случай, че професията не е упражнявана до момента в България, следва да се представи нотариално заверена декларация, че професията не е упражнявана до момента изобщо на територията на Република България. В съответствие с българското законодателство за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност.

 

Да. Академични справки се издават от висшето училище, в което е проведено обучението и е придобита квалификацията и/или специалността. Те служат за установяване на съответствие с изискванията на Директива 2005/36/ЕО.

Държавите от ЕС са: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция, Хърватия.

Държавите от ЕИП са: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн.

Да. От 20.10.2007г. е в сила Директива 2005/36/ЕО, транспонирана в българското законодателство. Това е директивата, която се цитира към момента в удостоверенията, издавани от МЗ за държавите-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария.

Официален език в Република България е българският. В Министерство на здравеопазването не се попълват и подпечатват формуляри на чужд език.

Цитирането на отделни членове от Директива 2005/36/ЕО е възможно само при наличие на изпълнени точно определени предпоставки. Преди издаването на удостоверението се прави цялостна експертна оценка на документите Ви, целта на която е позоваването на приложимата във Вашия случай разпоредба от директивата.

Ако в удостоверението Ви е цитирана определена разпоредба от Директивата, това означава, че именно тя е приложима във Вашия случай и не е възможна промяна.

В случаите, когато проведеното от Вас обучение съответства на минималните квалификационни изисквания на Директива 2005/36/ЕО, в удостоверението не се описва трудов стаж.

Когато проведеното от Вас обучение не съответства на изискванията на Директива 2005/36/ЕО и Вие имате непрекъснат трудов стаж поне 3 последователни години през последните 5 години на територията на Република България,  този факт ще се посочи в удостоверението. В този случай се ползвате от т. нар. „придобити права” по чл. 23, ал. 1 от Директива 2005/36/ЕО.

В случай, че при Вас е налице съответствие на обучението с изискванията на Директивата, в удостоверението Ви не може да се впишат и „придобити права”, тъй като това са два различни начина за признаване на професионална квалификация.

При подаването на заявлението, обаче, следва да представите документи за трудов стаж, тъй като преди разглеждане на документите Ви от експертите на МЗ не може да се предвиди дали във Вашия случай става въпрос за „съответствие” или за „придобити права”.

Не. Ако в удостоверението Ви е цитиран чл. 23, ал. 1 на Директива 2005/36/ЕО („придобити права”), това означава, че във Вашия случай не е налице съответствие на проведеното от Вас обучение с изискванията на Директивата. Министерство на здравеопазването не може да потвърди „съответствие” в този случай.

Не. Автоматично признаване и позоваване на посочените разпоредби на Директивата е възможно само за петте медицински професии: лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, акушерка и медицинска сестра - общ профил. За всички останали регулирани медицински професии, и за регулираната професия „кинезитерапевт“ се прилага Общата система за признаване (чл. 10 и следващи от Директива 2005/36/ЕО).

Лицата, придобили професионална квалификация „детска медицинска сестра” могат да кандидатстват за признаване в приемащата държава-членка и на професионална квалификация „медицинска сестра – общ профил”. В този случай компетентният орган на приемащата държава-членка има право да определи компенсационната мярка, която заявителят следва да премине.

При проблеми с признаването на професионалната Ви квалификация може да се обърнете към SOLVIT-мрежата, която е специално създадена за разрешаване на проблеми между граждани и институции в ЕС. За повече информация, моля, посетете http://www.solvit.government.bg/.

Да. Принципно получаването на готови удостоверения става в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването, лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Готови удостоверения е възможно да  се изпращат по пощата, но това следва изрично да бъде заявено в заявлението.

Проверката на знанията по съответния език за граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария не е обвързана с процедурата по признаването на придобитата квалификация. Следва да се има предвид, обаче, че съгласно чл. 53 от Директива 2005/36/ЕО владеенето на езика е необходима предпоставка за упражняване на медицинска професия. Във Ваш интерес е да сте наясно с възможностите си преди заминаване: липсата на достатъчно познания (особено на професионалната терминология) може да се превърне в пречка за намиране на работа.

В случай, че не сте открил/а отговор на Вашия въпрос, можете да се обърнете към нас на телефон 02/981 01 11, както и на Горещата телефонна линия – тел.: 02/93 01 152, 02/93 01 253, 02/93 01 259.