Върни се горе

Повторна покана за предоставяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител на финансови услуги за нуждите на „СБПЛРВБ - Мездра“ ЕООД

Избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от кредитна институция за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.03.2018 г.

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2018г.

Покана за предоставяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител на финансови услуги за нуждите на „СБПЛРВБ - Мездра“ ЕООД

Покана за ибор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД

Повторна покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД

Покана за подаване на оферти за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на УМБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕАД гр. София за срок от две години

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД

Покана за предоставяне на оферта за комплексно банково обслужване за нуждите на „МБАЛ - Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик и дъщерното дружество „МЦДП - Вива“ ЕООД