Върни се горе

На 27 март (четвъртък) Министерството на здравеопазването организира Национален информационен ден по Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве (2008 – 2013 г.). Той ще се проведе от 8.30 до 12.30 ч. в аулата на УНСБАЛ „СВ. Екатерина” (бул. „П. Славейков” 52).

Основните цели на Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве са да се подобри информацията и знанието за дейностите, извършвани в тази област; да се повиши способността за бърза и координирана реакция на заплахите за здравето и да се подобри превенцията на заболяванията.

Планът за действие за 2008 г. определя 3 приоритетни области. Това са подобряване здравната сигурност на гражданите; подобряване на общественото здраве, включително намаляване на неравенствата в здравеопазването; създаване и разпространение на здравна информация и знание. 

Сред основните теми за 2008 г. са дейности по адаптиране към промяната в климата и по-специално по последиците от промяната в климата за човешкото здраве; подготвеност за извънредни здравни ситуации, както и за реагиране при грип; развитие на референтни лаборатории на Общността. Дейностите са насочени и към съвместно използване на съоръжения и оборудване (на логистика, структури, информатика, технологии, капацитет на инструментариума, експертни знания, по-специално за откриване на химически и радиоактивни вещества и защита). Акцент се поставя и върху създаването на регистър или мрежа от регистри за последващо наблюдение на реципиентите на органи и тяхното здраве и за оценяване на резултатите.

Ще се насърчават инициативи за обучение на оценители на риска, които да извършват последователна и качествена оценка на здравните рискове съгласно изискванията за прилагане на политиките и законодателството на ЕС. Проектите може да са в областта на анализ на здравното състоянието на работоспособното население в ЕС и оценяване на политиките и инициативите, насочени към здравните аспекти на участието в трудовия пазар. Ще се финансират и допитвания по политиките със заинтересовани представители на младежта относно подобряването на здравето на младите хора, както и прегледи на настоящото състояние на здравето на децата и младите хора и преглед на политиките на държавите-членки.

Темите за 2008 г. включват още експертен преглед и предложения за мониторинг на тенденциите по отношение на неравенствата в здравеопазването в ЕС, действия за популяризиране на здравословния начин на живот и за справяне с проблеми, възникнали в резултат на свързаните с начина на живот фактори, влияещи върху здравето, определяне на най-добрите практики за борба със социалното изключване на хора с проблеми на психичното здраве, както и оценка на въздействието на медиите, рекламата и ролевите модели върху психичното здраве.

Поставя се акцент и върху проблеми, свързани с храненето, наднорменото тегло и затлъстяването; превенция на тютюнопушенето и контрол върху тютюна; върху превенцията на вредната употреба на алкохол сред младите хора, установяване на добри практики и формулиране на насоки и политики за превенция.

Разработване и поддържане на регистри на редките заболявания и информационни мрежи в определени области (напр. редки анемии), разработване на устойчива система за здравен мониторинг с механизми за събиране на сравними данни и информация и с подходящи индикатори са други теми в програмата за тази година.

В дейностите е включено и провеждане на пилотно европейско проучване на здравето в някои държави-членки с цел да бъдат изпитани неговите модули за изследване, дефинирани в предишни проекти, като принос към наблюдението на здравето и здравните индикатори в ЕС.

Бюджетът на програмата за 2008 г. е 46,6 млн. евро. Европейската общност ще отпуска максимум до 60% от разходите по проекта, като максималният процент ще се определя за всеки конкретен случай. С Решение на Европейската комисия от 27 февруари 2008 г. е приет работен план за 2008 г. за изпълнение на втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) и критериите за подбор, отпускане на безвъзмездни средства и други критерии за финансово участие в действията по тази програма.

За реализация на проекти по Програмата могат да кандидатстват неправителствени организации, органи от обществения сектор, държавната администрация, висши учебни заведения, фирми от 27-те страни-членки на ЕС, страните от Европейската икономическа зона и Европейската зона за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), а само като подизпълнители или като сътрудничещи партньори - от Хърватия, Бившата Югославска република Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Сърбия, Алжир, Армения, Азебрайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, Палестинската автономна власт, Сирия, Тунис, Украйна.

Крайният срок за подаване на проекти е 23 май 2008 г.

Желаещите да участват в Националния информационен ден трябва да попълнят приложения регистрационен формуляр на български и на английски език и да го изпратят до 25 март на електронен адрес: kgecheva@mh.government.bg.

Сподели в: