Върни се горе

На 28 март (сряда) Министерството на здравеопазването организира Национален информационен ден по Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве (2003 – 2008 г.), свързан с Работния план за 2007 г.

Целите и приоритетите на програмата, възможностите за кандидатстване с проекти по Работния план през 2007 г., изискванията към участниците и критериите за оценка на проектите ще бъдат представени по време на Информационния ден от г-н Стефан Ван ден Брук, представител на Изпълнителната агенция по програмата, от заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков, експерти от Министерството на здравеопазването. С провеждането на тази среща МЗ цели да се повиши успеваемостта на кандидатстващите с проекти по програмата.

Основните цели на Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве са да се подобри информацията и знанието за дейностите, извършвани в областта на общественото здраве; да се повиши способността за бърза и координирана реакция на заплахите за здравето; да се подобри превенцията на заболяванията като се определят здравните детерминанти във всички политики и дейности.

Планът за действие за 2007 г. определя 3 приоритетни области. Това са здравна информация, детерминанти на здравето, заплахи за здравето.

Сред основните теми за 2007 г. са обменът на добри практики в областта на промоция на здравето на работното място; мобилността на пациента; образователни програми за физическа активност; промоция на психичното здраве. Ще се подкрепя развитието на стратегии и механизми за обмен на информация между хора, страдащи от редки болести, както и разработването на по-добри епидемиологични изследвания. Проектите могат да са свързани и със създаването на мрежа от органи, работещи в областта на общественото здраве на равнище ЕС, с разработването на механизми за подобряване на информираността на гражданите и медицинските специалисти относно сигурността на пациента.

Сред основните теми е и разработването на анализи за икономическата изгода при провеждане на политика на равнище ЕС, свързана с превенция на употребата на алкохол. Програмата акцентира и върху подобряването на достъпа на млади хора, зависими от наркотици, до социални, психологични и медицински услуги, както и на увеличаването на физическата активност чрез създаването на здравословна околна среда, включвайки и другите сектори (например, градско планиране, транспорт, архитектура);

Бюджетът на Програмата за 2007 г. е 38,8 млн. евро. Финансовият принос на Европейската общност ще бъде максимум до 60% от разходите по проекта, като максималният процент ще се определя за всеки конкретен случай.

Продължителността на проектите е до 3 години.

За реализация на проекти по Програмата могат да кандидатстват неправителствени организации, органи от обществения сектор, държавната администрация, висши учебни заведения, фирми от 27-те страни-членки на ЕС, Турция, страните от Европейската икономическа зона и Европейската зона за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Крайният срок за подаване на проекти е 21 май 2007 г.

Желаещите да участват в Националния информационен ден трябва да попълнят приложения регистрационен формуляр на български и на английски език и да го изпратят до 21 март на електронен адрес: kgecheva@mh.government.bg.

Сподели в: