Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7 260 случаи на остри заразни заболявания срещу 6 087 за предходната. От тях 6 195 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 848 за предходната седмица (данните за грип и ОРЗ се отнасят за наблюдаваните 378 212 лица от всички възрастови групи на територията на страната).

Тенденцията за нарастване нивото на интензивност на епидемичния процес от грип и ОРЗ в редица райони на България се запазва, като общата заболяемост за страната достигна 163,8 на 10 000 души население. Заболелитe са от всички възрастови групи, като най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 години (649,63), следвана от тази от 5-19 години (351,17). В областите Видин, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Смолян, Софийска област и Стара Загора заболяемостта от грип и ОРЗ достигна епидемични стойности – 214, 42; 211,03; 382,59; 386,03; 294,07; 401,76; 280,45 и 291,63 на 10 000 души население. Във връзка с горецитираното на териториите на областите Стара Загора и Габрово, Софийска област, гр. Смолян, градовете Пазарджик, Пещера и Брацигово в област Пазарджик, общините Кърджали и Момчилград в област Кърджали, общините Плевен и Белене в област Плевен е обявена грипна епидемия. Разпоредени са необходимите противоепидемични мерки в съответствие с изискванията на чл. 63 ал. 2 от Закона за здравето и Методично указание № 9 от 25.09.2000 г. на Министерство на здравеопазването.

Над средната за страната е заболяемостта от грип и ОРЗ в областите Благоевград, Враца, Ловеч и Сливен.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 65 случаи срещу 62 за предходната седмица
Дизентерия – 7 случаи срещу 3
Салмонелози – 11 случаи срещу 10
Колиентерити – 4 случаи срещу 5
Ентероколити – 217 случаи срещу 232

Въздушно-капкови инфекции:
Случаите на Скарлатина са 56 срещу 31, на Варицела са 329 срещу 613, на Епидемичен паротит – 278 срещу 239, на Рубеола – 4 срещу 1 и на Коклюш – 2 срещу 0 случаи за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска, на Марсилска треска и на Ку – треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 2 срещу 2 за предходната седмица.

През седмицата е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип „А” в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Другарче” в гр. Варна. За периода 4.12.2007 – 14.01.2008 г. заболяват 4 лица от дома, от които 2 деца на възраст 6 години и 2 представители на обслужващия персонал. На контактните лица е приложена неспецифична профилактика с гама-глобулин.

Разпоредени са спазването на стриктен дезинфекционен режим в детското заведение и медицинско наблюдение на контактните лица. За последните община Варна осигурява необходимите количества ваксина срещу Вирусен хепатит тип „А”.

В Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен е регистриран епидемичен взрив (1 заболял и 2 заразоносители) от Дизентерия с етиологичен причинител Шигела флекснери.
 
На 17.01.2008 г. заболява 1 дете от дома на възраст 17 години. То е хоспитализирано в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински”, гр. Сливен. При проведените профилактични изследвания на контактните лица – деца и персонал се установяват 2 здрави носители на Шигела флекснери.

Разпоредени са необходимите противоепидемични мерки в огнището – провеждане на заключителна дезинфекция и вземане на проби от външна среда.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Русе е постъпила информация за регистрирани случаи с диагноза Ентероколтис акута сред работещите във фирма „АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН”, гр. Русе след консумация на „свинско месо със грах”. Храната се доставя от стол на ЕТ „Русе – Руска Николова”.

На 17.01.2008 г. със субективни оплаквания от болки в стомаха, киселини, диария и главоболие заболяват 5 лица от фирмата. На същият ден, след консултация в инфекциозен кабинет на МБАЛ – АД – гр. Русе им е назначено специфично лечение, без хоспитализация.

При извършеното епидемиологично проучване бе установено, че още 15 души от персонала са с по-леки субективни оплаквания, поради което не са потърсили медицинска помощ. Взети са проби за микробиологично изследване от работни повърхности.

Поради констатирани нарушения, на управителя на ЕТ „Русе – Руска Николова” са връчени заповед за временно спиране експлоатацията на обекта до привеждането му в здравно – хигиенно състояние, отговарящо на действащата нормативна уредба и акт за административно нарушение. Връчено е предписание за извършване на хигиенни мероприятия в обекта. За случая е уведомен директора на Регионална ветеринарномедицинска служба – Русе.

Сподели в: