Върни се горе

В системата на Министерството на здравеопазването предвидените съкращения на 12% от държавната администрация ще се извършат без да засегнат лекарите и медицинските специалисти, работещи в центровете за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници, домовете за медико-социални грижи за деца и др., които са лечебни заведения на бюджетна издръжка към МЗ.

Ръководството на МЗ изготви анализ на дейността на всички лечебни и здравни заведения на бюджетна издръжка, на тяхната кадрова обезпеченост, както и на възможностите за оптимизиране на числеността в системата на здравеопазването. Предстоящите 12% съкращения в бюджетните структури на здравеопазването ще се извършат поетапно и при съобразяване с функциите и спецификата на всеки вид заведение.

Отчитайки значението и важността на дейността на лечебните заведения на бюджетна издръжка към МЗ, сложността и спецификата на работата в системата на спешната помощ, психиатричната помощ, детските домове и др., ръководството на МЗ взе решение съкращенията в администрацията да бъдат извършени, като не се намалява числеността на работещите лекари и медицински специалисти в тези лечебни заведения. Целта е да се спазват изискванията на медицинските стандарти за качествена медицинска помощ и да се осигурят адекватни грижи за всички нуждаещи се болни.

Във връзка с разпространената днес декларация от Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ по тези въпроси, бе проведен разговор между министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и председателя на федерацията д-р Иван Кокалов. В разговора бе обсъдено взетото от ръководството на МЗ решение и двете страни се обединиха около тази позиция. 

За да се повиши качеството на работа и да се намали текучеството на квалифицираните кадри, ръководството на МЗ повиши заплатите на медицинските специалисти в лечебните заведения на бюджетна издръжка към МЗ с 20%, считано от 1 януари 2008 г. Това е третото по ред увеличение на възнагражденията им за последната година и половина. Освободените при извършване на съкращенията средства за работни заплати ще останат в съответните лечебни заведения и ще послужат за увеличаване на възнагражденията на работещите в тях.

Сподели в: