Върни се горе

Министър-председателят Сергей Станишев и министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски откриха днес, 8 октомври, в Многопрофилната болница за активно лечение „Царица Йоанна” в София три нови лечебни бази. Това са Отделението по еднодневна хирургия към Клиниката по хирургия и две УНГ-отделения – Отделение по онкология на глава и шия и Отделение по детска оториноларингология.

Отделението по еднодневна хирургия в МБАЛ „Царица Йоанна” е изградено в рамките на проекта „Реформа в здравния сектор”, който се финансира по Заемното споразумение на правителството на България със Световната банка. В строително-ремонтните работи и в доставеното медицинско оборудване в него са инвестирани над 2 млн. лв.

Отделението е звено към Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна”. То е самостоятелно, свързано е хирургичната клиника, базирано на територията на болницата и разполага със самостоятелен вход. Разкритото отделение отговаря на всички изисквания за модерен стандарт, осигурява се лесен достъп на пациентите до лекарите и медицинския персонал. Разполага с 4 болнични стаи с 8 легла, 2 операционни зали, зала за обучение и др. Операционните зали са част от операционния блок, което ще облекчи обслужването и системата на взаимодействие.

В рамките на проекта „Реформа в здравния сектор”, финансиран по Заемното споразумение на правителството на България със Световната банка, в страната бяха изградени три бази за еднодневна хирургия. Те са част от реализацията на плана за преструктуриране на болничната помощ у нас.
 
Разходите по строително-ремонтите работи и оборудването за трите еднодневни хирургии възлизат на над 3,6 млн. лв.

 
Първата клиника по еднодневна хирургия бе открита през юли тази година в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина” във Варна. В началото на октомври приключиха ремонтните дейности и в отделението по еднодневна хирургия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги” в Пловдив.  
 
Еднодневната хирургия е нов тип хирургия с очакван значим здравен и икономически ефект. Предимствата за пациентите са краткотрайният престой в болницата, който има голямо значение и от психологическа гледна точка - не се нарушава сериозно графикът на всекидневните задължения и бизнесконтакти на болния. Качеството на лечение е високо, намалява се и рискът от усложнения и вътреболнични инфекции.
 
Пациентът получава подробна и ясна информация за предлагания вид операция, срока на ранно раздвижване, контактите и грижите след изписването. Операциите се извършват от водещи хирурзи с голям опит и гаранция за качеството, както и краткотраен и дълготраен контрол на резултатите от операциите.
 
Еднодневната хирургия предлага предимства и в организацията на работа на болничните лечебни заведения. Тя е характерна с голям и бърз оборот на оперираните болни, което дава възможност за осигуряване на по-ефективна лечебна дейност и по-добри финансови резултати. Минимализират се условията за вътреболнични инфекции и усложнения. Краткотрайният престой на пациентите позволява да се правят икономии от режийните разходи на болницата - за храна, вода и електричество. 

Двете ремонтирани отделения в Клиниката по УНГ болести са водещи в страната по спецификата на диагностично-лечебния процес. Основен ремонт в тях не е извършван от 1975 г. Разходите за реновирането им сега са за над 300 000 лв.
 
Отделението по онкология на глава и шия е водещо у нас за лечение на злокачествени новообразования за глава и шия. В него всяка година се оперират около 2500 пациенти с тумори на ларинкс, фаринкс, нос, околоносни кухини и шия, заболявания на ушите, слухоподобряващи операции и кохлеарни имплантации.
 
Отделението по детска оториноларингология е републиканско специализирано звено за оказване на денонощна медицинска помощ за цялата страна за деца до 18-годишна възраст. То разполага със 17 болнични легла и в него се извършват всички видове оперативни интервенции на ушите, носа и гърлото, чужди тела в трахеята и хранопровода. Отделението е единственото място в страната за лечение на стенозите на ларинкса. То е и с дългогодишни традиции и в лечението на холестеатома на средното ухо.

Министерството на здравеопазването води последователна и целенасочена политика за оптимизация на здравната мрежа, модернизиране на лечебните заведения и закупуване на модерна медицинска апаратура. Тези приоритети са залегнали и в Националната здравна стратегия 2007-2013 г.
 
Обновяването на лечебните заведения, на техния сграден фонд и медицинско оборудване ще допринесе за повишаване на качеството на лечение на българските гражданите и за подобряване на техния достъп до висококвалифицирана медицинска помощ. Това е основна цел в политиката на МЗ.

Сподели в: