Върни се горе

Контролните органи на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в областите Бургас, Варна и Добрич извършиха 484 проверки на обекти за търговия с храни, заведения за хранене и развлечения, детски лагери, почивни станции и хотели. Целта бе да се установи готовността на производители и търговци в началото на летния сезон за спазване на санитарно-хигиенните норми. Министерството на здравеопазването разпореди засилен контрол за намаляване на рисковете за здравето на хората.

Инспекторите от РИОКОЗ в Бургас, Варна и Добрич са проверили 303 заведения за общественото хранене и столове, 118 хранителни блокове в детски заведения, 43 обекта за търговия с храни, и 20 за производство на храни.

При извършените проверки са издадени общо 53 предписания, 45 актове за административно нарушение и 16 заповеди за временно спиране експлоатацията на обекти.

Регистрация на обектите за производство и търговия с храни, наличие на действаща система за управление на безопасността на храните, течаща топла и студена вода, качество на измиване и дезинфекция, правилно хладилно съхранение на суровините и готовата продукция, спазване на технологичните изисквания при приготвяне и сервиране на храната, предлагане на готовите ястия за консумация в деня на приготвянето, личната хигиена на персонала са част от задължителните изисквания, обект на проверка от контролните органи.

Проверените обекти имат въведени добри хигиенни и търговски практики. Почти навсякъде е изготвена система за управление безопасността на храните, основана на принципите на системата НАССР. Предстои системата да бъде внедрена и поддържана в обекти на територията на Община Поморие и сезонни обекти във Варненска област.

В проверените обекти е осигурена достатъчна хладилна база за правилно съхранение на суровини, полуфабрикати и готова продукция. Спазват се технологичните изисквания за приготвяне и сервиране на храната. Поддържа се необходимата лична хигиена на персонала. Работещите са с редовни лични здравни книжки, съгласно изискванията на Наредба № 15. За нейното нарушение са санкционирани трима работника и са издадени 2 предписания.

Установени са случаи на обекти, където се предлагат храни, които не са вписани в удостоверението за регистрация, и собствениците не са уведомили РИОКОЗ за промяна на обстоятелствата. Нарушителите са санкционирани.

За нарушения от страна на персонала са съставени 4 акта за административно нарушение. За неспазване условията за защита на готовата храна и създаване на предпоставки за замърсяване на храните между и по време на различните операции са съставени общо 9 акта за административно нарушение и е издадена 1 заповед за временно спиране от експлоатация.

За привеждане на материалната база в съответствие със здравните и хигиенни изисквания са издадени общо 45 предписания за ремонтни дейности, предимно в детски и учебни заведения, и обекти за хранене към почивни бази.

За пропуски във воденето на документацията по безопасността на храните са съставени 2 акта за административно нарушение.

През целия летен сезон контролните органи на РИОКОЗ в Бургас, Варна и Добрич ще осъществяват засилен контрол върху хранителните и търговските обекти.

Сподели в: