Върни се горе

Днес, 30 април, се проведе последната среща на работната група, включваща представители на институциите, ангажирани с проблемите на медицинската експертиза. На заседанието бяха обсъдени подготвените предложения в Закона за здравето в частта му за медицинската експертиза, засягащи структурата на нейната организация и методите за извършването й.
На срещата бе приет доклад, в който се залагат бъдещите промени, засягащи преди всичко обособяване на три групи лица, подлежащи на медицинска експертиза.
Към доклада се прилагат допълнителни становища от отделни членове на групата, които да бъдат представени пред Националния съвет по медицинска експертиза. Те ще бъдат основа за следващата работа на институциите и групите експерти към тях.

Подготвените изменения в нормативната уредба предвиждат промяна в принципите и методите на медицинската експертиза, като се запазва медицинският подход в експертизата и при трите потока експертизирани лица.

Медицинската експертиза на лицата в трудоспособна възраст ще се извършва, като оценката на вида и степента на уврежданията се изразява в проценти спрямо възможностите на здравия човек, като същевременно се оценява и трайно намалената работоспособност в проценти, съобразно изискванията на осигурителните институции.

За децата до 16-годишна възраст и за лицата, придобили право на пенсия по осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, ще се извършва медицинска експертиза по облекчен ред, която ще определя вид и степен на увреждане в проценти.

В изготвеното предложение е разписано, че определянето на вида и степента на увреждане в проценти посредством медицинската експертиза на децата до 16 години ще се извърша от Районните експертни лекарски консултативни комисии и Централната експертна лекарска консултативна комисия, с участието на специалисти по детски болести и социални работници. За хората в работоспособна възраст медицинската експертиза ще се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.

По отношение на структурата на органите на медицинската експертиза се предлага те да включват лекуващ лекар, лекарски консултативни комисии, териториални експертни лекарски комисии, Националната експертна лекарска комисия, като се обособят по компетентност и специализирани комисии (Районните експертни лекарски консултативни комисии и Централната експертна лекарска консултативна комисия) за медицинска експертиза на децата с увреждания. Предложението е ЦЕЛКК  да бъде създадена към Специализираната болница за активно лечение на детски заболявания в София.

Според работната група предложените промени в Закона за здравето и подзаконовата нормативна уредба ще подобрят дейността по медицинската експертиза и ще облекчат хората, нуждаещи се от нея. Скъсява се времето за чакане на експертиза в ТЕЛК и НЕЛК, изключва се пътуването на възрастните хора до други населени места, за да бъдат освидетелствани в ТЕЛК и НЕЛК, скъсява се технологичното време за самата експертиза в ТЕЛК и НЕЛК без това да се отрази върху нейното качество.

Сподели в: