Върни се горе

На Национална работна среща в Националния медицински координационен център беше обсъдено внедряването на единен европейски номер за спешни повиквания 112 за нуждите на МЗ и ЦСМП. Участваха директорите на всички центрове за спешна медицинска помощ в страната, директорът на НМКЦ, директори на дирекции и експерти от МЗ, представители на Министерството на извънредните ситуации от Главна дирекция 112, както и на фирмите-изпълнители, ангажирани с техническата реализация на проекта.
 Проектът  стартира  с координирането на дейностите с екипа на Министерството на извънредните ситуации и доставката на комуникационно оборудване в ЦСМП. Вторият етап, започнал през м. декември 2008г. цели да се осигури техническа и софтуерна обезпеченост за автоматизиране на услугата „Спешна помощ” на регионално и централно ниво и интеграция с Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер-112 чрез използване на съществуващото доставено комуникационно оборудване в РКЦ на ЦСМП и филиалите на спешната медицинска помощ. Изградената комуникационна свързаност ще предоставя услуги за пренос на глас и данни, като приоритетни ще бъдат гласовите услуги. 
 С реализирането на проекта ще се постигне по-добра информационна обезпеченост на МЗ, НМКЦ и ЦСМП, подобряване управлението и разпределението на наличните ресурси и оперативно взаимодействие с други ведомства, както и по-висока степен на подготвеност за реакция в екстремни ситуации, катастрофи и бедствия.
  Предстои изграждането на цялостна интегрирана система, която включва Център за управление на обажданията, предоставящ връзка с оператори и диспечери за оказване на спешна медицинска помощ. Центърът ще бъде напълно интегриран към гласовата информационна система за обслужване на повиквания. Информационна система ще регистрира и проследява получените обаждания и ще подпомага процесите по управление на времето, качеството на работа и конкретно получените резултати. Системата ще взаимодейства на информационно ниво с Национална система за спешни повиквания „112”, осигурявайки приемането на повиквания от номер 112, предаването на оперативна информация за наличните ресурси и реагирането на получено повикване.

 

Сподели в: