Върни се горе

Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» ще сключи договори за изпълнение на различни дейности с 128 институции и организации през 2007 г. Сред тях са 19 общини, 35 неправителствени организации за работа с уязвими групи, 3 медицински университета, 10 Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ и Националния център по заразни и паразитни болести. Програмата ще работи и с 61 училищни настоятелства и неправителствени организации за реализиране на проекти в областта на здравното образование.

Това решение бе взето днес, 28 февруари, на заседание на Националния координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза /НКК/.

В работното заседание взеха участие Н.Пр. Нийл Буне – постоянен представител на ПРООН, заместник-министри от девет министерства, експерти от Министерство на здравеопазването, представители на медицинската общност и неправителствения сектор.

Министерството на здравеопазването е главен изпълнител на програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, която се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и по която на страната ни до 31 декември 2006 г. е предоставена безвъзмездна помощ от 10 459 463 щ.д.. Основната стратегическа цел на програмата се реализира чрез 8 основни компонента и е насочена към запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН у нас чрез изграждането на съществуващите структури, получаването на надеждна картина за разпространението на инфекцията, провеждането на специфични превантивни програми сред най-уязвимите групи и предоставяне на лекарства и грижи на хората с ХИВ/СПИН.

Отчетът за дейностите през 2006 г. сочи изграждането на още едно регионално звено за второ поколение епидемиологичен надзор към РИОКОЗ Стара Загора, с което общият им брой става 10. При проведените биологични и поведенчески проучвания са събрани анкетни карти и кръвни проби от 4 168 представители на пет уязвими групи – интравенозни наркомани, проституиращи, млади мъже от ромски произход, лишени от свобода и мъже, които правят секс с мъже. С предостяване на услуги за превенция на ХИВ през 2006 г. са достигнати нови 9 432 представители на трите най-уязвими групи.

За изпълнение на дейностите по програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» функционират 4 нископрагови центъра за интравенозни наркомани (предстои изграждането на център и в гр. Плевен), 8 здравно-социални центъра за работа в ромска общност и 12 мобилни медицински кабинета към неправителствени организации, които са подкрепени финансово за достигане на представителите на уязвимите групи.

Мрежата на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) се разшири с откриването на кабинет (16-ти) в гр. Добрич. През 2006 г. 15 043 българи са посетили кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

Програмата работи със 131 училища от 13 общини за поетапно въвеждане на здравно образование и развитие на политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН. През учебните 2005/2006 и 2006/2007 г. в групите по СИП здравно образование са се включили 4 250 ученика.

През 2006 г. към Университетската болница за активно лечение - Плевен бе разкрит четвърти сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН. Три неправителствени организации – две в София и една във Варна, оказват психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ/СПИН, техните близки и партньори.

Със средства на Глобалния фонд е създаден четиримесечен резерв от антиретровирусни медикаменти за лечение на хора, живеещи с ХИВ и СПИН, с цел да не се допусне прекъсване на терапията, както и да се осигури при необходимост постекспозиционна терапия на медицински специалисти.

За постигане на основните цели на програмата общият размер на финансовите средства за периода 2004-2008 г., които ще предостави Глобалния фонд, са в размер на 15 711 882 щ.д. През 2006 г. от безвъзмездната помощ са постъпили 3 564 217 щ.д., което представлява 107,51 на сто от планираните постъпления за третата година – 3 315 218 щ.д.

От началото на изпълнение на Програмата до 31.12.2006 г. са предоставени общо 10 459 463 щ.д. Усвоени са 9 531 897 щ.д. или 93,36% спрямо бюджета за тригодишния период (10 209 489 щ.д.). Отчетените разходи през 2006 г. са в размер на 2 837 527 щ.д. или 85,59% спрямо бюджета за 2006 г.

Предоставените средства за обезпечаване на текущите дейности на под-получателите по Програмата са 2 722 371 щ.д. , като от тях 944 200 са предоставени през 2006 г.

Към 31.12.2006 г. в Министерството на здравеопазването официално са регистрирани общо 689 ХИВ-серопозитивни лица. Около 67 % от инфектираните са мъже и 33 % - жени. 25 % от всички ХИВ-серопозитивни са във възрастовата група 15-25 г. Запазва се тенденцията водещ да бъде сексуалният (полов) път на предаване на инфекцията – 87 %, кръвен път (венозна употреба на наркотици) – 9 % и кръв и кръвни продукти – 3 %, и около 1 % са инфектирани по вертикален път (майка-дете).

При половия път на предаване значително преобладава хетеросексуалният – близо 80 %. При хомо/бисексуалния този показател е около 20 %, но по експертна оценка този път на предаване е значително по-висок от официално регистрирания.

Кръвният път на предаване на ХИВ е регистриран при хемофилици, хемотрансфузирани пациенти и интравенозни наркомани. Последните случаи на инфектирани с ХИВ хемофилици и хемотрансфузирани пациенти са регистрирани през 1996 г.

През последните две години се наблюдава увеличение на интравенозните наркомани, инфектирани с ХИВ. Общият брой на официално регистрираните, заразени с ХИВ за периода 1986 г. – 31.12.2006 г. e 64. Този тревожен факт е регистриран през 2005 г., когато бяха открити 13 интравенозни наркомани с ХИВ инфекция. Анализът на данните от проведеното втора генерация епидемиологично проучване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис през ноември – декември 2004 г. показа, че 63 % от интравенозните наркомани са заразени с хепатит С, а 8 % - с хепатит В. Тези данни са индикатор, че в общността на интравенозните наркомани широко се практикува ползването на общи игли и спринцовки и съществува реална опасност от бързо разпространение на ХИВ инфекцията.

През 2006 г. активно са издирени нови 32 ХИВ – позитивни интравенозни наркомани и продължава проучването на техните контактни лица. Данните показват, че около 63 % от всички регистрирани ХИВ-серопозитивни лица са от София, Бургас, Варна и Пловдив.

През 2006 г. броят на новооткритите инфектирани с ХИВ лица е 91, от които 71 са мъже и 20 - жени. Наблюдава се драстично спадане на долната възрастова граница. При мъжете най-младият е на 16 г., а най-възрастният - на 61 г. При жените най-младата инфектирана с ХИВ е на 18 г., а най-възрастната - на 62 г. Засегнатите са от всички възрастови групи.

Над 40 от новооткритите лица през 2006 г. са регистрирани от кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН. 16 лица са открити като лежащо болни, 7 - при кръводаряване, 3 - в местата за лишаване от свобода, 12 са се изследвали по желание, 10 са споделяли хомо/бисексуални контакти и 2 жени са открити като бременни. Данните за разпределението по региони показва, че 29 лица са от Пловдив, 25 от София град и София област, 8 от Варна и по 5 от Ст. Загора и Хасково. В останалите региони са открити от 1 до 3 лица.

През 2006 г. се наблюдава увеличение на новооткритите заразени с ХИВ, които ползват интравенозни наркотици – 32 (през 2005 г. техният брой е бил 13). По-голяма част са открити от мобилните кабинети и КАБКИС.

Сподели в: