Върни се горе

Днес, 8 ноември,  Министерският съвет одобри Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствени продукти.

В съответствие с разпоредбите на Закона за лекарствените продукти на хуманната медицина (ЗЛПХМ) към Комисията по цените на лекарствени продукти ще действа информационно–аналитично звено, което ще събира, анализира и предоставя информация за цените на лекарствените продукти в държавите-членки на ЕС. Звеното ще се състои от експерти - щатни служители на Министерството на здравеопазването. То ще разглежда постъпилите декларации за цените на производител в референтните държави и ще анализира посочените в тях цени, като проверява информацията за цените на лекарствените продукти. Въз основа на извършените проверки звеното ще изготвя становища до комисията дали заявената цена на производителя е формирана в съответствие с наредбата по чл. 260 от ЗЛПХМ. Новото звено ще осъществява координация и взаимодействие с компетентните органи на другите държави–членки по въпросите на ценообразуването на лекарствените продукти.

Цените на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства, и пределните цени на лекарствата, които се отпускат по лекарско предписание и не са включени в Позитивния лекарствен списък ще се утвърждават от Комисията по цените на лекарствени продукти. Комисията ще регистрира максималните продажни цени на дребно на лекарствата, които се отпускат без лекарско предписание.

Новата наредба предвижда Комисията по цените на лекарствените продукти да се състои от 13 членове, включително председател и заместник-председател. Четирима са представители на Министерството на здравеопазването, трима - на Министерството на икономиката и енергетиката, по двама - на Националната здравноосигурителна каса и на Изпълнителната агенция по лекарствата и по един представител ще имат Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика. Членовете на комисията ще са с мандат 4 години. На всеки две години половината от състава на комисията ще се обновява.

В наредбата са предвидени правила относно свикването на комисията, определянето на дневния ред на заседанията й, кворума и мнозинството при вземането на решенията й. Комисията ще заседава най-малко веднъж месечно, като заседанията ще се считат за редовни, ако на тях присъстват 2/3 от нейните членове. Решенията ще се вземат с обикновено мнозинство. Дейността на комисията ще се подпомага технически от определени от министъра на здравеопазването лица.

Сподели в: