Върни се горе

Още през тази година ще започне промяна на системата на медицинска експертиза в страната, като основната цел е да се облекчи достъпът на нуждаещите се граждани до ТЕЛК и Националната експертна лекарска комисия, да се съкратят сроковете за издаване на експертни решения и да се подобри качеството на тяхното обслужване в тази сфера, без това да засяга социалните придобивки на гражданите.

Около това решение се обединиха членовете на Националния съвет по медицинска експертиза към Министерски съвет на проведеното днес, 6 февруари, първо заседание.

Промените, които ще бъдат извършени, са насочени в интерес на всички нуждаещи се граждани, увери г-жа Емел Етем, заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии, председател на Националния съвет по медицинска експертиза.

Националният съвет по медицинска експертиза (НСМЕ) е създаден съгласно Закона за здравето.

Той се ръководи от вицепремиера г-жа Емел Етем, а негови членове са министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, министърът на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, министърът на финансите г-н Пламен Орешарски, управителят на Националния осигурителен институт г-н Йордан Христосков, директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова, директорът на Националната експертна лекарска комисия д-р Кънчо Райчев.
 
На заседанието днес НСМЕ разгледа доклад от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски за изпълнението от МЗ на препоръките от извършения одит от Сметната палата на дейността на НЕЛК и ТЕЛК за периода 1 януари 2005 г. – 31 декември 2006 г.

Министър Гайдарски отчете, че през 2007 г. МЗ е предприело конкретни действия за решаване на проблемите, поставени в препоръките в доклада на Сметната палата, в рамките на действащата нормативна уредба и финансова рамка на МЗ. Едновременно с това МЗ е предложило промени в законодателната уредба, чието приемане от Народното събрание ще доведе до цялостно решаване на проблемите, затрудняващи в момента работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността.

НСМЕ изслуша и доклад от директора на НЕЛК д-р Кънчо Райчев за предложения за изменения и допълнения на Закона за здравето в частта за медицинска експертиза, разработени от сформираната през миналата година междуведомствена експертна група.

Проблемите, свързани с медицинската експертиза, са изключително важни и чувствителни за българските граждани, и тяхното решение е в дневния ред на правителството, заяви г-жа Емел Етем.

Предложенията за решения, които НСМЕ ще представи на правителството и Народното събрание, са въз основа на задълбочен анализ на системата за медицинска експертиза, извършен от МЗ и междуведомствената работна група, както и на изводите и препоръките в докладите на Сметната палата и Националния омбудсман.

Като основен принцип за промяна на системата за медицинска експертиза членовете на НСМЕ приеха идеята да бъдат обособени три групи граждани, подлежащи на медицинска оценка - деца до 16 години, хора в трудоспособна възраст (16 - 65 години) и хора над 65 години. Особено бе подчертана необходимостта от възстановяване на специализираните структури – комисии за медицинска оценка на степента на увреждане при децата с участие на специалисти-педиатри. Ще бъдат направени промени за облекчен ред за медицинска оценка на хората с увреждания над 65 години.

Подкрепените от НСМЕ промени са в полза на всички граждани, тъй като ще доведат до съкращаване на процедурите и сроковете за издаване на експертни решения, облекчаване на достъпа на хората до комисиите при запазване на социалните придобивки на пациентите, подчерта г-жа Етем.

Според НСМЕ още тази година ще започне предвижданата промяна на системата за медицинска експертиза. За тази цел Съветът взе решение за сформиране на работна група от представители на институциите, ангажирани с тези проблеми – министерствата на здравеопазването, на труда и социалната политика, на финансите, НОИ, НЗОК, както и с представители на Съвета по законодателство към Народното събрание. В срок до 1 април групата трябва да подготви пакет от промени, засягащи структурата на органите на медицинската експертиза и методологията за нейното извършване, както и промени в нормативната уредба. Те ще бъдат разгледани на следващото заседание на НСМЕ, което ще се състои през април.

Сподели в: