Върни се горе

На днешното си заседание Правителството одобри нова двугодишна национална програма за профилактика и контрол на инфекциите, пренасяни от кърлежи. За реализирането й по бюджета на Министерството на здравеопазването са осигурени 646 688 лв.

Новата програма има за цел укрепване структурите на лабораторната диагностика на национално и регионално равнище, подобряване на диагностичната дейност, централно снабдяване с апаратура, консумативи и диагностикуми. Очакваните резултати от изпълнението й към края на 2009 г. са постигане на пълна разкриваемост и реална регистрация на тези инфекции, своевременна хоспитализация и лечение на болните и значително намаляване на заболеваемостта и смъртността от кърлежовопреносими инфекции (КПИ).

Предвидени са дейности за обучение на общопрактикуващите лекари и специалистите от лечебните заведения, подобряване информираността на населението, осигуряване на диагностикуми и апаратура, координация между регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, лечебните заведения, ветеринарните служби и общините. Целта е рязко снижаване на заболеваемостта, развитие на диагностиката на най-високо ниво и ефективна профилактика в съответствие с европейските стандарти.

Освен своевременна диагностика на лаймската болест, марсилската треска, Ку-треската и др., националната програма предвижда вземане на ефективни мерки от страна на общините при обработката на площите срещу кърлежи и взаимна информираност за епидемичната и епизоотична обстановка на национално и регионално ниво за разпространението на КПИ по хората и животните.

КПИ са сериозен проблем за обществото с многостранни измерения – хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични. Официално регистрираните болни годишно са около 3000 души.

Сподели в: