Върни се горе

Привеждане на здравната ни система в готовност да реагира адекватно при евентуални епидемии, опазването на външните граници на Европейския съюз от внос на заразни болести, ограничаване на разпространението им и намаляване на заплахите за гражданите са сред основните цели на Националната програма за укрепване капацитета на Република България за опазването й от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото здраве, за периода 2008-2010 г. За изпълнението й ще бъдат осигурени 800 000 лв. от бюджета на Министерството на здравеопазването. Програмата бе приета от правителството на заседанието му днес, 6 март.

Националната програма е разработена в съответствие с поетите отговорности на нашата страна като пълноправна членка на Европейския съюз. С нея се въвеждат Международните здравни правила, приети от Световната здравна организация, в сила от 15 юни 2007 г. С приемането им страните-членки на СЗО поемат ангажимент за изграждане на достатъчен капацитет за ефективен граничен здравен контрол и бърза реакция в случай на възникване на събитие, имащо международно значение. За първи път Международните здравни правила визират не само заразни болести, а и инциденти от химичен, токсикологичен и ядрен произход, заплашващи общественото здраве.

Страните-членки са задължени да изградят и поддържат национален капацитет за обществен здравен надзор и отговор, в т. ч. и за обозначени летища, пристанища и наземни гранични зони. Целта е да се осигури максимална сигурност срещу международното разпространение на всяко заболяване с минимално засягане на световния трафик. 

Една от приоритетните задачи на програмата е да се направи оценка на местно, регионално и национално ниво на основния капацитет на България за опазването й от внос на заразни болести, представляващи заплаха за общественото здраве, както и на координацията между националните системи за надзор и ранно оповестяване и входните пунктове.

Нашата страна ще изгражда структури за осъществяване на граничен здравен контрол с цел откриване, преценка и деклариране на събития, засягащи общественото здраве, международното разпространение на заболявания, за оповестяване и действие в случай на епидемия.

Към момента постоянни звена за граничен здравен контрол се поддържат на летище София, пристанищата Варна и Бургас, както и временни на най-големите сухоземни гранични контролни пропускателни пунктове. Предвижда се в рамките на действие на националната програма да се обособят и оборудват 2 постоянни звена за граничен контрол на пристанище Варна, едно – на пристанище Бургас и да се укрепи капацитетът на постоянното звено за граничен здравен контрол на летище София.
 
Постоянните звена за граничен здравен контрол ще осигуряват 24-часов граничен здравен контрол от здравни инспектори на съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве. Звената ще бъдат оборудвани с необходимото медицинско обзавеждане, апаратура и консумативи за бърза диагностика, средства за комуникация и офистехника. В националните лабораторни системи за надзор ще се прилагат международните стандарти за качество.

По програмата ще се поддържат в готовност помещения за разкриване на временни звена за здравен контрол в граничните пунктове Благоевград (Логодаж), Видин (Брегово, Връшка Чука), Хасково (Капитан Андреево, Ново село) и Силистра. Ще се определят и помещения за разкриване на временни звена за граничен здравен контрол на граничните пунктове по сухоземни граници с по-голям международен трафик Русе, Благоевград (Златарево), Враца (Оряхово), Ямбол (Лесово), Кюстендил (Гюешево), Добрич (Дуранкулак), Бургас (Малко Търново) и София област (Калотина) в случай на възникване на епидемична ситуация.

В програмата е заложено обособяването, оборудване и привеждане в готовност на изолационен бокс за наблюдение и лечение на пристигащи болни или съмнително болни в някои болници в областите с постоянни входни пунктове.
 
Ще се разработят стандартни оперативни процедури за действие в случай на внос на заразни болести или заплаха от използване на химическо и радиологично замърсяване. В областта на дейностите по превенция и ограничаване на международното разпространение на болестите ще се поддържа тясно сътрудничество със страните-членки на СЗО, ЕС, Европейския център за контрол на заболяванията и съседните на България страни.

Изпълнението на националната програма ще се координира от Национален междуведомствен експертен съвет, който ще бъде с консултативни функции и ще включва представители на 8 министерства (здравеопазване, финанси, вътрешни работи, външни работи, отбрана, земеделие и продоволствие, транспорт и съобщения, държавна политика при бедствия и аварии) и представител на Националния център по заразни и паразитни болести.

Сподели в: