Върни се горе

Във връзка с възникналия инцидент с взривовете във военния склад в с. Челопечене, министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев разпореди на Столична Районна инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и РИОКОЗ Софийска област да предприемат поредица от мерки.

Още на 3 юли, четвъртък, представители на двете инспекции са се срещнали с кметовете на засегнатите и съседните населени места, като са дали указания какви мерки да се предприемат за намаляване на индивидуалния здравен риск.

От 5 юли, събота, е разкрит допълнителен пункт за изследване на атмосферното замърсяване в с. Локорско. Въведено е ежедневно пробонабиране на атмосферен въздух на пунктовете, разположени в София, в района на Централна гара, в ж.к. Люлин, в с. Кремиковци и на ул. “Цар Симеон”.

Допълнително, освен наблюдаваните атмосферни замърсители – прах, азотен оксид, серен диоксид, сероводород и фенол, се изследва и хлороводород. Изследваните атмосферни замърсители са в границата на пределно допустимите нива. Не са констатирани превишения по нито един от показателите и в пункта в района на с. Локорско, включително и по показател хлороводород.

Изследвани са питейни води от селата Чепинци, Негован, Световрачане, Локорско, Кремиковци, Желява, Мусачево, Равно поле, Столник, Григорево, Елешница, Долно Камарци и град Елин Пелин. Пробите показват, че водите отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследвана е и водата от речно водохващане Желява.

На дежурния телефон на Столична РИОКОЗ – 832 31 10 и на РИОКОЗ Софийска област - 981 16 22 гражданите могат да получават информация и съвети какви мерки да предприемат в зависимост от възрастта и здравословното им състояние.

На 7 юли бяха взети проби от земеделска продукция от растителен произход около района на инцидента за установяване на евентуално замърсяване.

Сподели в: