Върни се горе

Експертите от Министерството на здравеопазването и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) от междуведомствената работна група, сформирана със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, приключиха работата си и представиха проект с предложения за промени в нормативната уредба относно медицинската експертиза на работоспособността.

Срокът за работа на експертната група бе 15 септември. Предвид сложността на материята и необходимостта от по-продължително уточняване на промените, Министерството на труда и социалната политика и представители на пациентски организации поискаха срокът за изработването на цялостния проект за нормативни промени да бъде удължен с един месец. Затова проектът, обобщаващ предложенията на представителите на всички институции и сдружения в междуведомствената работна група, ще бъде разгледан в средата на октомври.

Предлаганите от експертите на МЗ и НЕЛК промени засягат Закона за здравето, Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, Правилника за дейността на органите на медицинската експертиза на работоспособността и регионалните картотеки, както и Кодекса за социално осигуряване (чл. 110), касаещ налагането на ревизионни актове на лекарите от ТЕЛК.

Целта на промените е да се облекчат процедурите за освидетелстване на нуждаещите се от ТЕЛК и НЕЛК, като се намери разумно решение за разделяне на пациентите на три групи – деца до 16 години, хора в трудоспособна възраст, възрастни над 65 години. Предвижда се органите на медицинската експертиза на работоспособността – ТЕЛК и НЕЛК, да извършват експертиза само на хората в трудоспособна възраст. Обсъжда се възможността децата до 16 г. да се освидетелстват от специализирани органи по експертиза на заболяванията в детска възраст, а възрастните – от система за социална експертиза, която е от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика (специализирани комисии с участието на немедицински специалисти - социални работници, психолози, рехабилитатори, както и на медицински специалисти, които обаче не са водещи при определяне на социалните потребности на възрастните хора).

Предлага се и дефиниране на създадената и сега действаща мрежа от ТЕЛК на базата на националната здравна карта, броя население и неговата демографска и здравна характеристика. Целта е да се използва обучената и действаща система, за да се извърши преходът към социална експертиза на възрастните.

Експертите на МЗ и НЕЛК са изготвили и предложение за промяна на разпоредбата в Кодекса за социално осигуряване (КСО) относно налаганите от НОИ санкциите на лекарите – членове на ТЕЛК, като физически лица. Промяната е подготвена и обсъдена с водещи правни експерти в областта на здравеопазването, гражданското и трудово право у нас, въз основа на анализ на прилагането на КСО и съществуващата съдебна практика за периода 2005 – 2007 г. при разрешаване на казусите с ревизионните актове. Проблемът с връчването на наказателните постановления не е от компетенциите на МЗ, затова предложението за законодателна промяна ще бъде представено в Народното събрание.

Анализ на експертите от Националния център за здравна информация и НЕЛК отчита, че продължава тенденцията от последните години за нарастване на дела на лицата извън трудоспособна възраст в общия брой хора, преминали през органите на медицинската експертиза. През 2006 г. 209 953 граждани са били освидетелствани от ТЕЛК, като 79% от тях са деца и възрастни в предпенсионна и пенсионна възраст.

Сподели в: