Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и водената от него правителствена делегация участват в започващата в Букурещ днес, понеделник, 12 септември, 55-а сесия на Европейския регионален комитет на Световна здравна организация (СЗО).

Във форума вземат участие делегати от 52 страни-членки на Европейския регион, които ще обсъдят актуални и приоритетни за региона теми. По тях ще бъдат приети 9 резолюции, които българската делегация ще подкрепи.

На сесията ще бъде дискутирана и приета Европейска стратегия “Здравето и развитието на децата и юношите”,включително укрепване на националните имунизационни системи чрез елиминирането на морбили и рубеола и превенция на вродената инфекция с рубеола в Европейския регион на СЗО. Приоритетните области за действие са насочени към здравето на майките и новородените, храненето, заразните заболявания, психосоциалното развитие и психично здраве, нараняванията и насилието. С резолюция ще се призоват страните-членки да разработят и изпълняват собствени национални програми за здравето на децата и подрастващите, като им се даде висок приоритет и подкрепа от най-високо ниво.

Ще бъде обсъдена и Рамкова антиалкохолна политика в Европейския регион на СЗО за превенция и намаляване на вредните резултати от алкохолна консумация.Европейският регион на СЗО е с най-висока консумация на алкохол на глава от населението – 2 пъти по-висока от средната в света. Алкохолът е третият най-голям рисков фактор за смъртността и инвалидизацията в Европа и водещ рисков фактор за младите хора. Тежестта от заболяванията, дължащи се на алкохола, в Европейски регион е 2 пъти по-висока от средната в света.

В документите на сесията се признава, че вредната употреба на алкохол е паневропейски проблем със сериозни последствия за общественото здраве и социалното благосъстояние. Неговото решаване изисква засилване на международното сътрудничество и участието на всички страни-членки за подходящ и съществен отговор. В резолюцията, която ще бъде приета, се настоява страните-членки на световната организация да преформулират националните си политики за алкохола и националните планове за действие въз основа на рамковата стратегия. Ще се насърчават многосекторният подход и ролята на гражданското общество за превенция и намаляване на свързаните с алкохола вреди, както и безалкохолни политики при различни условия и обстоятелства като работни места, транспорт, по време на бременност, в младежките среди и др.

Друг изключително тревожен проблем, който ще бъде разгледан на сесията, е травматизмът в Европейския регион и неговите тежест, предизвикателства и политически отговор.Травматизмът е третата водеща причина в Европа за смъртност след сърдечносъдовите заболявания и рака. През 2002 г. са регистрирани 800 000 смъртни случаи, или 8,3% от общата смъртност са в резултат на наранявания. Засегнати са най-вече децата, младите и хората под 45-годишна възраст. Нараняванията могат да бъдат предотвратени и безопасността може да се повиши, като се прилагат ефективни стратегии, насочени към цялото население или към рисковите групи. За тази цел се изисква партньорство на всички държавни нива и сектори, както и участието на обществените организации.

В представения на сесията доклад се посочва, че здравният сектор може да играе ключова роля за решаването на проблема не само чрез предоставянето на лечение и медицински грижи за пострадалите, но и като изведе предпазването и защитата като приоритетни дейности на общественото здраве, на здравната и социалната политика. Сред мерките, които се предлагат в тази насока с резолюция на сесията, е разработването на система за надзор и оценка на нараняванията, която трябва да осигури по-добро прилагане на програмите и оползотворяване на ресурсите за превенция, грижи и рехабилитация.

Делегатите на 55-ата сесия на Европейския регионален комитет на СЗО ще обсъдят актуализацията на Рамковата политика «Здраве за всички». Стратегията е приета през 1980 г. и това ще е третата й актуализация. В документа са отразени коментариите и препоръките на 52-те страни-членки от региона и на основните партниращи организации. Предложената резолюция ще изведе документа като ръководство при разработването на националните здравни политики.

Сподели в: