Върни се горе

По-ефективно и справедливо разходване на парите на данъкоплатците, осигуряване на по-качествено медицинско обслужване на пациентите, подобряване на управлението на болниците, засилване на контрола върху дейността и финансирането им са основните цели, които си поставя Министерството на здравеопазването с провежданата през 2006 г. политика в областта на болничната помощ. Тя бе представена днес, 8 февруари, на пресконференция в МЗ.

Новият начин на финансиране на болниците от началото на 2006 г. от един източник – Националната здравноосигурителна каса, е най-справедливият, защото ще бъде изцяло за извършена дейност и няма да има възможност за разпределяне на допълнителни средства по неясни критерии и субективно, заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на пресконференцията днес.

Министър Гайдарски посочи, че от определения бюджет за здравеопазване за 2006 г., който е 1,997 млн. лв. (4,4% от БВП), бюджетът на МЗ е 405 млн. лв. С този ресурс МЗ ще заплаща за дейности, които са определени като национални приоритети и са ангажимент на държавата. Това са спешната медицинска помощ, психиатричните болници, домовете за медико-социални грижи за деца, центровете по хемотрансфузиология, национални програми.

В болничната помощ МЗ ще финансира болници с държавно и с общинско участие за дейности, които изрично е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, и които не са обхванати в пакета на НЗОК. В тези дейности се включват стационарна психиатрична помощ в психиатричните отделения на многопрофилните болници за активно лечение; активно лечение и продължаващо лечение на туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания; извършени диализи; издадени експертни решения от ТЕЛК; трансплантации на органи, тъкани и клетки, както и дофинансиране на общински болници в отдалечени и рискови райони, за да се гарантира достъпът на населението до квалифицирана медицинска помощ. За реализирането на тези ангажименти на МЗ в болничната помощ са предвидени 95 млн. лв. Заплащането ще е на базата на брой преминали болни в съответните специализирани отделения, съответно на брой диализи и брой издадени решения от ТЕЛК. Методиката, регламентираща този ред, е утвърдена от министър Гайдарски и е изпратена на лечебните заведения.

Нов момент през 2006 г., на който министър Гайдарски акцентира на пресконференцията, е приемането на финансови планове за развитието на дейността и финансирането на болниците през 2006 г. Ръководните органи на лечебните заведения трябва да ги разработят до 15 март и да ги представят за утвърждаване от министъра. С тези планове въвеждаме регулативни мерки, утвърдени стандарти и строги критерии за финансова дисциплина и ефективно управление на болниците, коментира министър Гайдарски. Целта е да се засили контролът върху разходите на болниците, да се повиши отговорността на ръководствата им за тяхното състояние, да се обвържат по-пряко финансовите резултати и резултатите от дейността на лечебните заведения. Ако продължим със същия механизъм на преразход, както през миналата година, системата може да рухне, предупреди министър Гайдарски.

Финансовият план включва набор от индикативни и задължителни стойностни и натурални показатели, с които ще се определи рамката на равнището на приходите на база сключените договори с НЗОК, както и възможното равнище и структура на разходите по основни икономически елементи – заплати, лекарства, инфраструктури разходи и други. Определени са 3 задължителни показателя, по които ще се оценява изпълнението на финансовите планове. Това са: просрочените задължения да не превишават 25% от общите разходи за съответния период; разходите за лекарства и консумативи да не превишават 35% от общите разходи; използваемостта на легловия фонд да не е по-ниска от 80%. Трите показателя са изключително важни за оптималното функциониране на болниците, подчерта министър Гайдарски.

При неизпълнение на финансовия план , т.е. в случаите, когато са нарушени два от задължителните показатели – просрочените задължения надхвърлят 25%, делът на разходите за лекарства е над 35% и използваемостта на легловия фонд е под 80%, министърът със свое решение има право да намали тримесечните възнаграждения на съвета на директорите за срок от 1 до 3 месеца в размер до 80%. Това е разписано в договорите за възлагане на управлението, които до края на месеца ще бъдат подписани между министъра и съвета на директорите на болниците. Тази възможност е още една промяна в нормативната уредба, влизаща в сила от тази година, чрез която МЗ цели подобряване на мениджмънта на болниците, а оттук – и на тяхната дейност и финансово състояние.

Възнагражденията на работещите в болниците може да се по-високи в сравнение с миналата година, ако не се харчи безразборно и приходите на болницата се управляват разумно, каза министър Гайдарски на пресконференцията. През 2006 г. в здравеопазването влизат 220 млн. лв. повече от миналата година и част от тези средства също ще участват във формирането на работните заплати на лекарите и останалите специалисти, обясни той.

В Инструкцията за образуване на средствата за работни заплати в лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ с държавно и с общинско участие, която МЗ е задължено да издаде въз основа на правителствено постановление, се запазва действащият и през 2005 г. основен принцип: общата сума на средствата за заплати в отделната болница да не може да нараства с темп, изпреварващ темпа на нарастване на приходите за съответното тримесечие. Нарастването на общия размер на средствата за работни заплати е единственото, което се регулира от МЗ. Всички останали решения за определянето на конкретните работни заплати по отделения, категории персонал, както и размерът на основните заплати и на допълнителните възнаграждения се определят с вътрешни правила, утвърдени от съвета на директорите.

Министър Гайдарски съобщи, че просрочените задължения на държавните болници, останали от миналата година, са 54 млн. лв. Възможности за стабилизиране на болниците ще се търсят с оздравителните програми и финансови планове, които ръководствата им ще разработят. Предстои също така среща на министър Гайдарски съвместно с министъра на финансите Пламен Орешарски с най-големите кредитори на болниците, на която ще се обсъдят варианти за разсрочване на тези задължения.

Сподели в: