Върни се горе

Определената със заповед на министър-председателя г-н Сергей Станишев междуведомствена работна група подготви окончателния проект на Националната здравна стратегия 2007 – 2013 г. Той е качен на официалната уеб-страница на Министерството на здравеопазването www.mh.government.bg.

В работната група участваха експерти от министерствата на здравеопазването, труда и социалната политика, финансите, от Националния център по опазване на общественото здраве, Националния осигурителен институт. В процеса на работа групата покани и народни представители, определени от ръководствата на трите парламентарни групи в управляващата коалиция.

По-съществени промени са внесени в четири от стратегическите цели:

В стратегическа цел № 1 – „Осигуряване условия за промоция на здраве и профилактика на болестите”, се добавя нов раздел – „Внедряване на подхода „Здраве във всички политики”. Той е съобразен с препоръките и политиката на Световната здравна организация. В него се подчертава важността на междусекторното сътрудничество при вземането на политически решения, осигуряващи въздействието на всички политики извън здравния сектор върху здравното състояние на населението.

В стратегическа цел № 2 – „Предоставяне на гарантирани здравни услуги с повишено качество и осигурен достъп до тях”, се предвиждат промени в системата на акредитация на лечебните заведения. Предлага се тя да се извършва от независима организация извън администрацията на Министерството на здравеопазването. По този начин се внедрява практиката на европейските страни в акредитацията и се избягва субективният фактор в оценката.

В стратегическа цел № 4„Преструктуриране и ефективно управление на болничната помощ”, се предлага промяна на Националната здравна карта. Тя ще има задължителен характер за постигане на преструктуриране на здравната мрежа, съобразно потребностите на населението от болнична медицинска помощ и целесъобразното разходване на обществения ресурс.

Предвижда се и отпадане на забраната за приватизация на лечебните заведения, като се актуализира списъка на забранените за приватизация лечебни заведения. В него се включват всички университетски болници, областните многопрофилни болници за активно лечение, специализираните болници с национално и местно значение и специализираните болници за рехабилитация. Стратегията предвижда паричните постъпления от приватизацията на обособени части на лечебните заведения да остават негова собственост и могат да се ползват само за финансиране на дейност и за инвестици, пряко свързани с предмета на дейност.

В стратегическа цел № 8 - „Осигуряване на финансова устойчивост на националната система на здравеопазване”, се залага поетапно увеличаване на публичните средства за здравеопазване. То е необходимо за подобряване на профилактичната дейност чрез разширяване обема на профилактичните прегледи и  осигуряването на необходимите средства за това, за профилактика на зъбния кариес за деца до 18 години, за разширяване достъпа до извънболнична специализирана медицинска помощ, за повишаване процента на реимбурсация от страна на НЗОК на лекарствени продукти за домашно лечение. Увеличаването на средствата за здравеопазване са необходими и за да може да се осигури съвременна медицинска апаратура и техника.

Предвижда се и разширяване на възможностите за по-резултатно участие на неправителствените организации в дейностите по финансиране на здравеопазването.

Нов момент в Националната здравна стратегия относно усъвършенстването на модела на задължителното здравно осигуряване е определяне от НЗОК, БЛС, МЗ и изпълнителите на медицинска помощ на глобални параметри на бюджета за всяко лечебно заведение за болнична помощ за съответната финансова година, на основата на определени критерии за специфика в работата, капацитет, оборот на леглата и персонал на лечебните заведения. Предвижда се и да се ограничи възможността за работа на лекарите в повече от една болница, като се отчита необходимостта от осигурен достъп и работа в отдалечени и труднодостъпни райони. Въвежда се ограничение за сключване на договори с нови контрагенти, структури, звена в хода на изпълнение на бюджета на НЗОК за текущата година.

За развитието на доброволното здравно осигуряване в проекта на стратегия е включено покриване от дружествата за доброволно здравно осигуряване на разходите за медицински услуги, които не се изплащат от НЗОК, като: навременно получаване на извънболнична специализирана медицинска помощ без направление; стоматологични услуги; заплащане на лекарства и медицински консумативи по отделни клинични пътеки; заплащане за избор на лекуващ екип; заплащане на потребителски такси; покриване на част от разходите за лекарствени продукти за домашно лечение. Ще се осъществят и законодателни промени, насочени към преустановяване на нелицензирана здравноосигурителна дейност от лечебни заведения (абонаментно обслужване) и дублираща дейност на застрахователни компании.

Проектът на Национална здравна стратегия 2007 – 2013 г. ще бъде внесен в Министерския съвет за обсъждане и приемане.

Сподели в: