Върни се горе

Министерството на здравеопазването започва издаването на удостоверения за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация на граждани на страните-членки на Европейския съюз, които желаят да работят на територията на България, както и удостоверения за временно упражняване на медицински дейности в България.

Признаването на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването важи за граждани на ЕС, Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария, които са придобили квалификация или специализация в държави от ЕС, ЕИП и Швейцария. Те могат да упражняват дейност в България по 14-те регулирани медицински професии - магистър-лекар, магистър-лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, фелдшер, санитарен инспектор, ортопедичен техник, масажист, зъботехник, помощник-фармацевт.

Редът и условията за взаимното признаване на професионалната квалификация са регламентирани в наредби на МЗ. Съгласно нормативната уредба за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и специализация в областта на здравеопазването гражданинът на страна-членка на ЕС подава заявление до министъра на здравеопазването. Към заявлението се прилагат копия на 5 други документа, изброени в наредба.

Желаещите временно да упражняват медицински дейности в България граждани на държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство трябва да подадат писмена декларация до министъра на здравеопазването. Тя се подновява всяка година. Към нея се прилагат копия на 4 други документа.
Документите се превеждат и заверяват в съответствие с изискванията на българското законодателство в лицензирани преводачески агенции у нас.

Документите се подават в приемната на МЗ - бул. “Александър Стамболийски” № 39. Образци на молбата и декларацията и списък с необходимите документи могат да се получи в приемната на МЗ, както и да се изтеглят от интернет-страницата на МЗ - mh.government.bg, секция „Евроинтеграция”.

Справки могат да се правят на телефони 02/93-01-300 и 02/93-01-152, от чужбина - 00359 2 93 01 300 и 00359 2 93 01152.

Сподели в: