Върни се горе

Комисията по позитивния лекарствен списък към Министерски съвет ще проведе открито заседание утре, четвъртък, 6 декември, от 14.00 часа в залата на приземния етаж на Министерството на здравеопазването на площад “Света Неделя” № 5.

На заседанието ще бъдат разгледани обжалваните от заявителите откази за включване на лекарствени продукти в позитивния списък, които са върнати от министъра на здравеопазването за преразглеждане във връзка с предоставени допълнителни доказателства срещу мотивите за отказ.

Съгласно правилата за работа на комисията, утвърдени с приетата от правителството наредба, обсъждането на лекарствените продукти, включени в дневния ред, се провежда в откритата част на заседанието Докладването от рецензентите на съответните лекарствени продукти и вземането на решение става на закрито заседание.

Сподели в: