Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и г-н Джими Шар, ръководител на консорциума „БУЛЛ и партньори”, подписаха днес, 14 септември, договор за изграждане на интегрирана информационна система на Националната здравноосигурителна каса.

Въвеждането в действие на интегрирана информационна система на НЗОК е от огромно значение за развитието на здравноосигурителната система у нас. Успешното осъществяване на проекта ще усъвършенства управлението и финансирането на сектора, ще засили контрола върху дейностите и ще повиши тяхната ефективност. По този начин ще се гарантира прозрачност и засилен контрол върху ефективното използване на финансовите средства в сферата на здравеопазването. Като цяло това ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите на българските граждани здравни услуги.

Договорът е на стойност 3 496 808 евро (без ДДС) и със срок на изпълнение - 21 месеца. Информационната система на НЗОК се изгражда в рамките на Проекта „Реформа в здравния сектор”, който се финансира от Световната банка по Заемно споразумение с правителството на България.

Проектът ще бъде реализиран от консорциум, воден от „БУЛЛ България”, клон на френската компания БУЛЛ, и включващ още „СИВЕКО-Румъния” и „МАКАБИ Хелт Кеър Сървисиз”, Израел.

Търгът за изграждане на интегрирана информационна система на НЗОК бе проведен съгласно международните процедури, специфицирани от Световната банка в Указания за доставка по заеми от Международната банка за възстановяване и развитие и МАР кредити. В него участваха шест фирми, като за оценка и класиране бе използвана двустепенна тръжна процедура.

Решението за подписване на договора беше взето след обстойно разглеждане на заключителните доклади от търга. Те бяха представени от две експертни комисии, които последователно оцениха тръжните предложения и проведоха заключителна инспекция в Румъния и Израел. Единодушната експертна оценка на двете комисии е, че консорциумът има капацитета да изпълни задълженията си по договора. Документът е изготвен от експерти на Световната банка и български правни експерти с цел да бъдат максимално защитени интересите на МЗ и НЗОК.

Заданието обхваща изграждането и интегрирането на два взаимосвързани компонента – система за планиране и изразходване на финансовите ресурси и система за обработка на исковете. Те ще бъдат подпомагани от поддържащи приложения. Първият функционален компонент – Кернел 1, представлява „офис система”, която покрива всички основни административни операции в НЗОК и районните й структури. Кернел 1 ще се използва за управление, отчитане и контрол на бюджетните дейности, счетоводни операции, контрол и отчитане на дългове и плащания и др. Този компонент ще управлява и контролира средствата на НЗОК и РЗОК, като тези дейности ще се осъществяват в непрекъсната връзка между централното управление и районните подразделения. Това ще позволи цялостен контрол и по-ефикасно управление на ресурсите на НЗОК.

Вторият компонент - Кернел 2, представлява система за управление на искове. Той регулира и контролира основните регистри в системата: регистри на лечебните и здравни заведения, партньори на НЗОК (общопрактикуващи лекари, специалисти, стоматолози, болници, аптеки), регистър на здравноосигурените лица, на лекарствата. Чрез компонента ще се осъществява контрол на дейността на договорните партньори, за да се гарантират качествени услуги за здравноосигурените български граждани. Чрез него ще се гарантират и плащанията от страна на НЗОК и РЗОК към договорните им партньори. Кернел 2 ще се използва и за изработване на статистически анализи и прогнози.

Двата базови компонента на системата ще бъдат подпомагани от различни поддържащи приложения, които ще обхващат дейности като вътрешен финансов контрол, медицински одит, управление на жалби и други.

Чрез интегрираните си компоненти информационната система ще администрира и контролира разходването на средствата на НЗОК и ще регулира връзките с РЗОК. Тя ще осъществява и връзка между лечебните заведения и здравноосигурените граждани.

В процеса на договаряне МЗ постави сериозни изисквания към изпълнителите на проекта и постигна изключително положителни договорености в интерес на държавата по основните направления на договора:

- Изготвен е подробен график за изпълнение на проекта, в който са фиксирани крайните срокове за предаване на работата на всеки екип, сроковете и начините за приемане, отговорностите и комуникациите между страните.

- Предвидено е заплащането да се извършва единствено при приемане на отделни етапи от работата и при доказване на техните функционални и технически възможности. Авансовото плащане е обезпечено с банкова гаранция.

- Договорени са неустойки при забавяне на изпълнението на проекта, както и гаранционен срок от 3 години. Изпълнителят се задължава да осигури застраховки „Професионална отговорност” и „Гражданска отговорност” за персонала, ангажиран с изпълнението на проекта.

- Подобрени са параметрите при носене на отговорност при неизпълнение на проекта, като те са завишени в пъти в сравнение с първоначалния вариант на договора.

- Предвидено е прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху софтуера, предназначен за целите на НЗОК, съпроводен с цялата техническа документация и параметри. Предвидена е възможност за актуализация на системата след въвеждането й в експлоатация при настъпване на промени в законодателството.

- Договорени са точно възможностите и начините за прекратяване на договора при всички случаи на неизпълнение, като са защитени максимално интересите на МЗ от гледна точка на получаване на завършените модули и кодовете за тяхното използване, което гарантира въвеждането на системата в експлоатация. Защитена е и финансовата позиция на МЗ, като е гарантирано отсъствието на плащания без наличие на работещи интегрирани модули от системата.

- Предвиден е международен независим арбитраж, който да решава случаи на спорове при изпълнение на договора.

Изпълнителите на проекта са фирми с опит в сферата на информационните технологии и здравеопазването.

СИВЕКО е водеща софтуерна компания, която е работила по подобен проект за Румънската здравна каса, в рамките на мащабна програма за електронно здравеопазване.

МАКАБИ Нелт Кеър Сървисиз” е здравна организация, която ще играе ролята на вътрешен бизнесконсултант за консорциума и ще напътства него и НЗОК, за да се направят точните стъпки при компютъризация на системата.

Компанията БУЛЛ има повече от 30-годишен опит в сферата на високите технологии и е един от световните лидери в областта. Центърът на компанията е във Франция, а изградени офиси тя има в над 100 страни в света. Нейни експертни екипи разработват и интегрират софтуерни решения в ключови сектори на световната икономика и общество, с основен фокус върху сферите здравеопазване, финанси, публичен сектор, промишленост, телекомуникации и отбрана.

В сферата на здравеопазването БУЛЛ има солиден опит в разработването и прилагането на информационни системи за болници, мрежова инфраструктура, както и в интегрирането на различни медицински приложения. Във Франция компанията е участвала в разработването на някои от най-значимите проекти за административни и финансови решения в сферата на здравеопазването. През май 2005 г. БУЛЛ е спечелила финансиране по правителствена програма на Франция за електронно здравеопазване, с първия по рода си в страната проект NEWTON. Той е насочен към оптимизиране работата на мобилните екипи за спешна медицинска помощ и ще бъде осъществен заедно с Университетската болница в Мартиника. Компанията е разработила подобни проекти в САЩ и други европейски страни.

През последните години БУЛЛ е разработила някои от най-значимите проекти в сферата на информационните технологии. Тя е създала първия в Европа корпоративен сървър IDEAS, системата за плащане на глоби по електронен път в Португалия, електрони документи за самоличност в Италия и други. В момента БУЛЛ разработва проект за най-мощният компютър в Европа и втори в света.

Сподели в: