Върни се горе

Структурата за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България към Министерството на здравеопазването отправя покана към училищата,

които желаят да участват в реализирането на Компонент 7 на Програмата: “Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред младите и подрастващите във и извън училищна среда”.

През учебната 2004/2005 г. в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” Министерството на здравеопазването в сътрудничество с общините Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен, утвърдени от Националния координационен механизъм на Програмата, ще подкрепи финансово и методически въвеждането и прилагането на здравно образование и училищни програми за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН в прогимназиален и гимназиален етап на училища, разположени на територията на горепосочените общини. Във всяка община ще бъдат подпомогнати от 2 до 8 училища.

Желаещите да се включат в конкурса трябва да попълнят и изпратят на хартиен носител и по електронната поща следните документи:

Официално писмо, с което училището заявява интерес за участие в Компонента

Официално решение на Педагогическиясъвет или на административното ръководство на училището, в което се посочва,че училището е разгледало и приело:

- основните цели и подходи за реализиране на Компонента (Приложение 1)
- основните правила за включване и реализиране на Компонента (Приложение 2)
- попълненият информационен въпросник заучилището/училищен профил
  
Попълнен информационен въпросник (Приложение 3)

Документите трябва да бъдат изпратени на адрес:

Министерство на здравеопазването

София 1000

Пл. "Света Неделя" 5 Структура за управление на Програма „Превенцияи контрол на ХИВ/СПИН”

електронен адрес: aidsprogram@mh.government.bgКопие от документите трябва да се предоставят и на Дирекция/Отдел “Образование” на съответната община

За допълнителна информация и контакт:

aidsprogram@mh.government.bg

Тел. 93-01-243; 93-01-274

Крайният срок за изпращане на документите е19 април 2004 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Сподели в: