Върни се горе

Подобряване качеството на живот на хората с ментални проблеми от гледна точка на човешките правa и насочване на системата за психиатрична помощ чрез предоставяне на услуги в общността са сред приоритетите на проекта за деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността за рискови групи, който се реализира в здравната мрежа с финансовата помощ на програма ФАР.

Непосредствената цел на проекта е създаване и развитие на мрежа от нови социални и психично-здравни услуги, предоставяни в общността - дневни центрове, защитени жилища и информационни центрове към тях. Ще се разкрият отделения за остри психични разстройства в многопрофилните болници за активно лечение, ще се ремонтират клиники по детско-юношеска психиатрия. По линия на проекта ще се обновят и преструктурират държавни психиатрични болници, за да се подобрят условията и качеството на оказваната в тях медицинска помощ. Предвижда се и изграждане на мрежа от хосписи. Предвижда се проектът да приключи през 2009 г.

Министерството на здравеопазването работи по третия компонент на проекта, който е свързан с психичното здраве и е насочен към хората с остри психични разстройства. Заложените дейности са в съответствие с целите на Националната програма по психично здраве до 2012 г. и се базират на реализирания през 2005 г. в Благоевград проект по Пакта за стабилност за изграждане на модел за предоставяне на психично-здравни услуги в общността.

В рамките на първата фаза на проекта, която е на стойност близо 1,7 млн. евро, са проведени търгове и е финансирано разкриването на отделения за остри психични разстройства в 3 многопрофилни болници за активно лечение - във Видин, Враца и Казанлък. Разкрити са 5 дневни центъра със защитени жилища в Добрич, Ловеч, Търговище, Велико Търново и Раднево. Финансирано е разкриването на клиники по детско-юношеска психиатрия в УМБАЛ “Александровска”, София и УМБАЛ “Света Марина”, Варна. Предвидено е и обучение по психосоциална рехабилитация и психиатрично сестринство по актулизирани в рамките на проекта учебни програми.

Втората фаза на проекта, за която се предвиждат 1,2 млн. евро, е в процес на договаряне със спечелилите кандидати. 

Наред със създаването на психиатрични отделения и дневни центрове, през втората и третата фаза на проекта ще бъдат преструктурирани три от държавните психиатрични болници. Целта е да се подобрят условията и качеството на оказваната в тях медицинска помощ, както и на взаимовръзката им с останалите изградени структури за психични грижи.

Сподели в: