Върни се горе

Подобряването на психиатричната помощ в страната, на материално-техническата база на болниците и на медицинското обслужване на хората с психични проблеми е един от основните приоритети в политиката на Министерството на здравеопазването. Успешното изпълнение на тази цел е и в съответствие с европейските изисквания в тази област на медицината. Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, който днес, 4 април, откри новата сграда на Държавната психиатрична болница в Пазарджик.

Държавната психиатрична болница в Пазарджик е пребазирана от с. Паталеница поради лошите битови условия, отдалечеността й и невъзможността на болницата в селото да функционира в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения.

В момента базата на Държавна психиатрична болница, Пазарджик, е най-модерната от всички психиатрични болници у нас. Разположена е в реконструирано бивше студентско общежитие. Сградата е на 5 етажа, има диагностично-консултативен блок със специализирани кабинети, 130 легла в две отделения – за активно лечение и за рехабилитация, зали за психотерапия и физически упражнения. Изграждането на новата база струва над 1,5 млн. лв., които са осигурени от МЗ.

В разработената от МЗ Национална здравна стратегия има специален раздел за психичното здраве. Основната цел на провежданата у нас реформа в областта на психиатричната помощ е замяната на съществуващия институционален модел за психиатрични грижи с услуги, предоставяни в общността, както и с рехабилитация и ресоциализация на хората с психични разстройства. Фокусът в системата се поставя върху предоставяните в общността психиатрични услуги, като се осъществява преход от лечение на пациентите с психични проблеми в специализирани институции към лечение, осъществявано чрез нововъведени услуги в общността. С осъществяването на проекти и програми в тази насока до една-две години България ще има по-модерна и качествена психиатрична помощ.

В 10 специализирани лечебни заведения, предоставящи здравни услуги за лица с тежки и остри психиатрични разстройства, започва реализацията на проекти на обща стойност над 1,6 млн. Евро. Средствата са осигурени по проект на Програма ФАР за предоставяне на услуги в общността за рискови групи.

По проекта ще бъдат изградени 2 клиники за детско-юношеска психиатрия – в университетските болници „Александровска”, София и „Св. Марина”, Варна. Ще се създадат и 3 отделения за остри психични разстройства – в областните болници във Враца и Видин и в общинската болница в Казанлък. Със средства от ФАР ще се открият и 5 дневни центъра със защитени жилища и обществен информационен център – в държавните психиатрични болници в Ловеч, Раднево и Церова кория, в диспансера за психични заболявания в Добрич и в Търговище.

Предстои да стартира втора фаза по проекта по Програма ФАР, през която ще се кандидатства за разпределението на близо 2 млн. Евро. Одобрените за финансиране проекти ще станат ясни през месец май.

Между 40%-60% от предоставените средства са предназначени за инвестиции в лечебните заведения – ремонт на базата и закупуване на оборудване, а останалите са предвидени за обучение, разработване на програми и др.

В рамките на втората фаза на проекта се предвижда да бъдат изградени 4 отделения в многопрофилни болници, които ще предоставят медицински грижи за лица с остри психични разстройства в тежък стадий, както и 4 дневни центъра със защитени жилища и обществен информационен център. Безвъзмездно финансиране ще се насочи и за реорганизация на условията и ремонт на поне 1 държавна психиатрична болница.     С новите отделения за остри психични разстройства в многопрофилните болници ще се преустанови практиката за изолация на пациентите в отдалечени институции, ще се подобри обслужването им, което ще доведе до съкращаване на периода от болнично към извънболнично лечение. Ефектите от този тип психиатрични услуги са няколко. В икономически аспект се постига съкращаване на разходите в резултат на намаляване на продължителността на хоспитализация. В психологически план се предотвратява хоспитализацията и се ограничава психиатричната стигма, като пациентът се интегрира в масовата система на медицински грижи. Социалният ефект е в по-добрите възможности за ресоциализация на пациентите.

В рамките на всеки Дневен център ще бъдат изградени защитено жилище и обществен информационен център. Така пациентите, които сега живеят в институции, ще получат възможност да живеят в общността, където ще бъдат настанени в защитените жилища и ще се ползват пълноценно от дейностите на центъра.

За осигуряването на по-добро и качествено лечение на хората с психични разстройства започва основен ремонт на Клиниката по психиатрия в УМБАЛ «Александровска». За целта МЗ осигури близо 5 млн. лв., като от тях 2,2 млн. евро се осигуряват по линия на Заемното споразумение със Световна банка. Очаква се ремонтът да приключи до юни 2008 г. МЗ започна ремонти дейности и в държавните психиатрични болници в Бяла и Нови Искър.

България е регионален координатор на проект за изграждането на информационна система в областта на психичното здраве за събиране, проследяване и анализ на лечението на пациентите в страните от Югоизточна Европа. Проектът се осъществява в рамките на Инициативата за сближаване на Пакта за стабилност към Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа. Очаква се информационната система да бъде готова до края на 2008 г. Чрез нея ще се даде възможност за проследяване на лечението на хората с психични проблеми, за измерване на ефикасността на методите, които се използват за това лечение и тяхното въздействие, както и за социалната реинтеграцията на пациентите. Ще се подобри и координацията между институциите, свързани с грижите за психичноболни.

Сподели в: