Върни се горе

Националният координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза към Министерския съвет одобри документи, свързани с предстоящата оценка за квалификация на грант за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с цел продължаване на финансирането и след Фаза 2 от изпълнението на Програмата.


България има възможност да кандидатства за финансиране на дейности за превенция на ХИВ от Глобания фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за още 6 години - от 2009 до 2015 г., поради показани високи резултати при реализирането на Програмата за превенция на ХИВ. Нашата страна е единствената в Югоизточния регион, която има три последователни оценки категория „А” по системата за оценяване на Фонда за последните две години.

През месец септември Секретариатът на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария ще разгледа документите за напредъка по предоставения вече грант за превенция на заболяването и на база критерии за резултатност и устойчивост ще определи периода за продължаване на финансирането, чийто максимален срок може да бъде 6 години. Механизмът за продължаване на финансирането цели да се осигури по-дългосрочно приоритетно отпускане на средства на правилно усвояваните грантове, които получават безвъзмездно финансиране.

За периода 1.01.2004 – 30.06.2007 г. от изпълнението на Програмата за превенция на ХИВ резултатите са категорични. Подкрепено е функционирането на местни координационни офиси по СПИН в десет общини в страната, изградени са и функционират едно национално и девет регионални звена за второ поколение епидемиологичен надзор на ХИВ, съответно към Националния център по заразни и паразитни болести и Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). При третия кръг биологични и поведенчески проучвания, който се проведе в края на 2006 г. по линия на епидемиологичния надзор, са събрани анкетни карти и кръвни проби от 4 168 представители на пет уязвими групи – интравенозни наркомани, проситуиращи, ромска общност, лица, лишение от свобода и мъже, които правят секс с мъже.

В страната функционират 18 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), които се подкрепят финансово от Програмата и от началото на тази година екипите им посещават веднъж седмично местата за лишаване от свобода. От тяхното разкриване през 2003 г. до 30.06.2007 г. във всички кабинети през пълния процес на консултиране и изследване за ХИВ са преминали 50 383 лица.

В периода 01.01.2004 - 30.06.2007 г. Програмата е предоставила услуги за превенция на ХИВ сред най-уязвимите групи от населението като са достигнати 7 033 индивидуални интравенозни наркомани, 17 749 представители на ромска общност и 6 548 проституиращи жени и мъже. За работа с представителите на тези групи функционират 5 нископрагови центъра за интравенозни наркомани в Бургас, Варна, Пловдив, София и Плевен и 8 центъра, базирани в ромска общност в Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Пловдив, Сливен, София и Стара Загора. 12 мобилни медицински кабинета към неправителствени организации са подкрепени финансово за достигане на представителите на уязвимите групи като 9 от тях са закупени със средства на Програмата.

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” работи със 138 училища за поетапно въвеждане на здравно образование и развитие на политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН, като 13 213 ученици са включени в групите по здравно образование (СИП) през учебните 2004/2005 г., 2005/2006 г. и 2006/2007 г. 110 722 млади хора са достигнати с различни дейности, насочени към превенция на ХИВ в рамките на малки училищни и общински проекти, кампании за промоция на здраве и разпространение на презервативи.

2 622 лица са преминали обучение за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сред които медицински специалисти, сътрудници на терен от неправителствени организации, социални работници и експерти, които участват в епидемиологичния надзор и мониторинг и оценката на дейностите.

За осигуряването на подходящи грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН, са разкрити 3 сектора за лечение в София, Пловдив и Варна, подкрепят се дейностите и на 3 кабинета за психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ/СПИН, техните близки и партньори.

Министерство на здравеопазването осигурява безплатно съвременна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи, както и лечение на опортюнистични инфекции със средства от Глобалния фонд. Със средствата на фонда е създаден четиримесечен резерв от антиретровирусни медикаменти за лечение на хора, живеещи с ХИВ и СПИН, с цел да не се допусне прекъсване на терапията, както и осигуряването на постекспозиционна терапия на медицински специалисти.

Към 10 август 2007 г. официално в Министерство на здравеопазването са регистрирани общо 748 ХИВ-позитивни лица. Броят на новорегистрираните през 2007 г. ХИВ – позитивни е 59, от които 46 мъже и 13 жени. Анализът на данните показва, че 78 % от новорегистрираните са мъже и 22 % - жени. За сравнение до 2006 г. 67 % от инфектираните са мъже и 33 % - жени, т.е. наблюдава се значително повишаване на броя на ХИВ-позитивните мъже.

През отчетния период са регистрирани ХИВ – позитивни лица в много широки възрастови граници от 16 до 61 години, като средната възраст при мъжете е 37 години, а при жените 34 години. Засегнатите са всички възрастови групи и отново се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. 30% от новорегистрираните т.г. са във възрастовата група между 25 – 35 години.

По път на инфектиране през отчетния период се очертават две особено уязвими групи: 24 % от всички новооткрити ХИВ – позитивни мъже са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже и 22 % от новорегистрираните са лица, употребяващи интравенозни наркотици. Други 22 % са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план.

Запазва се тревожната тенденция да се откриват нови ХИВ – позитивни интравенозни наркомани, като от 1986 г. до 10 август 2007 г. общият им брой е 77. Данните показват, че 60% от новооткритите тази година лица са от София – град (21) и региона на Пловдив (14).
За периода 1 януари-30 юни 2007 г. в 18-те Кабинета за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН са изследвани 19 605 лица.

Сподели в: