Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Период на обществената консултация: 24.08.2019 г. до 22.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 341,9 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 213,2 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.
Период на обществената консултация: 23.08.2019 г. до 21.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg
PDF файл, 207,6 KB, качен на 22.08.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 737,7 KB, качен на 22.08.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 421,9 KB, качен на 22.08.2019

pdf document

Проект на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Проект на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
Период на обществената консултация: 23.08.2019 г. до 21.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 1,0 MB, качен на 22.08.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 399,3 KB, качен на 22.08.2019

pdf document

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи
Период на обществената консултация: 22.08.2019 г. до 20.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 277,6 KB, качен на 21.08.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 192,6 KB, качен на 21.08.2019

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Период на обществената консултация: 20.08.2019 г. до 18.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 186,5 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 746,9 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 291,4 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 659,9 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Таблица на съответствието с правото на Европейския съюз
Относно: Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба
PDF файл, 243,0 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето
Период на обществената консултация: 20.08.2019 г. до 18.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 188,7 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 683,3 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 247,4 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 700,5 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Период на обществената консултация: 20.08.2019 г. до 18.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 185,6 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 668,6 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 227,0 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 655,1 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Таблица на съответствието с правото на Европейския съюз
Относно: Директива за изпълнение 2012/25/ЕС на Комисията от 9 октомври 2012 година за установяване на информационни процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация (Официален вестник на Европейския съюз L 275)
PDF файл, 380,8 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Таблица на съответствието с правото на Европейския съюз
Относно: Директива 2015/566/eo на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки
PDF файл, 830,6 KB, качен на 19.08.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Период на обществената консултация: 10.08.2019 г. до 23.08.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kparmakova@mh.government.bg
PDF файл, 486,2 KB, качен на 09.08.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 287,8 KB, качен на 09.08.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия
Период на обществената консултация: 23.07.2019 г. до 21.08.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 2,3 MB, качен на 22.07.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 379,9 KB, качен на 22.07.2019

pdf document

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология
Период на обществената консултация: 23.07.2019 г. до 21.08.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg
PDF файл, 445,5 KB, качен на 22.07.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 371,7 KB, качен на 22.07.2019

pdf document