Върни се горе

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.
Период на обществената консултация: от 29.08.2018 г. до 27.09.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg
PDF файл, 241,2 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 422,1 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 802,1 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“
Период на обществената консултация: от 29.08.2018 г. до 27.09.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 185,7 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 198,1 KB, качен на 28.08.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: от 24.08.2018 г. до 22.09.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 832,8 KB, качен на 23.08.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 199,7 KB, качен на 23.08.2018

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето
Период на обществената консултация: 07.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: hgetova@mh.government.bg
PDF файл, 185,6 KB, качен на 06.08.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 371,8 KB, качен на 06.08.2018

pdf document

Предварителна оценка на въздействието
PDF файл, 590,7 KB, качен на 06.08.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални

Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални
Период на обществената консултация: от 26.07.2018 г. до 24.08.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 439,4 KB, качен на 25.07.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 207,4 KB, качен на 25.07.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Период на обществената консултация: от 12.07.2018 г. до 10.08.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 310,2 KB, качен на 11.07.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 239,2 KB, качен на 11.07.2018

pdf document

Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Проект на Наредба за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Период на обществената консултация: от 11.07.2018 г. до 09.08.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 717,1 KB, качен на 10.07.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 367,0 KB, качен на 10.07.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Период на обществената консултация: от 22.06.2018 г. до 21.07.2018 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: etrenkova@mh.government.bg
PDF файл, 398,4 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 178,8 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: от 22.06.2018 г. до 05.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 193,7 KB, качен на 21.06.2018

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 770,7 KB, качен на 21.06.2018

pdf document