Върни се горе

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия

Мотиви
PDF файл, 202,2 KB, качен на 09.04.2020

pdf document

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ
Период на обществената консултация: 09.04.2020 г. до 08.05.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 251,1 KB, качен на 08.04.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 376,9 KB, качен на 08.04.2020

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Период на обществената консултация: 09.04.2020 г. до 22.04.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 354,9 KB, качен на 08.04.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 214,5 KB, качен на 08.04.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Период на обществената консултация: 09.04.2020 г. до 08.05.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 275,6 KB, качен на 08.04.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 384,3 KB, качен на 08.04.2020

pdf document

Идеен проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Идеен проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
PDF файл, 198,7 KB, качен на 27.03.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 214,3 KB, качен на 27.03.2020

pdf document

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

Мотиви
PDF файл, 371,1 KB, качен на 18.03.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
Период на обществената консултация: 28.02.2020 г. до 28.03.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: healthfacilityinfo@mh.government.bg
PDF файл, 454,5 KB, качен на 27.02.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 195,9 KB, качен на 27.02.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за класификация на отпадъците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за класификация на отпадъците
Период на обществената консултация: 28.02.2020 г. до 28.03.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: adishkelov@moew.government.bg
PDF файл, 590,9 KB, качен на 27.02.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 474,0 KB, качен на 27.02.2020

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
Период на обществената консултация: 12.02.2020 г. до 12.03.2020 г.

Проектът на Наредба за изменение на Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации e разработен основно във връзка с изпълнение на одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, с което се цели:
1. Опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;
2. Привеждане на административни услуги в областта на законодателството по опазване чистотата на въздуха в съответствие с Административно-процесуалния кодекс;
3. Отмяна на неактуални разпоредби.

Адрес за изпращане на становища и предложения: – yakimova@moew.government.bg и e.petrusenko@moew.government.bg
PDF файл, 266,9 KB, качен на 11.02.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 305,3 KB, качен на 11.02.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Период на обществената консултация: 12.02.2020 г. до 12.03.2020 г.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16) е разработен основно във връзка с одобрени мерки от правителството за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух, с което се цели:
• Отмяна и промяна на неактуални разпоредби във връзка с уреждането им на ниво закон;
• Отпадне на изискването за представяне на документи, които Българския институт по метрология следва да събере по служебен път – диплома за придобито образование и свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване (в случаите когато се издават от самия орган);
• Премахване изискването за полагане на печат към декларация (приложение № 9 от Наредба №16).

Адрес за изпращане на становища и предложения: – yakimova@moew.government.bg и e.petrusenko@moew.government.bg
PDF файл, 251,8 KB, качен на 11.02.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 648,7 KB, качен на 11.02.2020

pdf document