Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Проект на Наредба за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване

Мотиви
PDF файл, 218,1 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 446,4 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 205,9 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 207,8 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 190,5 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 213,3 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 6
PDF файл, 588,0 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 7
PDF файл, 394,8 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 8
PDF файл, 427,6 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Приложение 9
PDF файл, 194,9 KB, качен на 22.12.2017

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за радиационна защита

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти