Върни се горе

Постановление № 109 от 22 юни 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

Постановление № 88 от 23 май 2018 г.

Постановление № 88 от 23 май 2018 г.
за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД – гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД – гр. Ловеч

Обнародвано в Държавен вестник, брой 44 от дата 29.05.2018 г.
PDF файл, 204,0 KB, качен на 30.05.2018

pdf document

Постановление № 78 от 14 май 2018 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които На­цио­нал­ната здравноосигурителна каса сключва договори

Постановление № 20 от 14 февруари 2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита

Постановление № 20 от 14 февруари 2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита
Обнародвано в Държавен вестник, брой 16 от дата 20.02.2018 г.
PDF файл, 779,3 KB, качен на 21.02.2018

pdf document

Постановление № 8 от 22 януари 2018 г. за приемане на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди

Постановление № 8 от 22 януари 2018 г. за приемане на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди
по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Обнародвано в Държавен вестник, брой 09 от дата 26.01.2018 г.
PDF файл, 358,6 KB, качен на 26.01.2018

pdf document

Постановление № 329 от 22 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция

Постановление № 148 от 24 юли 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Постановление № 148 от 24 юли 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Обнародвано в Държавен вестник, брой 60 от дата 25.07.2017 г.
PDF файл, 395,6 KB, качен на 25.07.2017

pdf document

Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза

Постановление № 120 от 23 юни 2017 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Обнародвано в Държавен вестник, брой 51 от дата 27.06.2017 г.
PDF файл, 704,3 KB, качен на 28.06.2017

pdf document

Постановление № 96 от 18 май 2017 г. за допълнение на Постановление № 374 на Министерския съвет от 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Постановление № 50 от 16 март 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.