Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 235,5 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии

Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 85,9 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г.
за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите, брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 393,0 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1
PDF файл, 15,5 MB, качен на 01.04.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 17, от дата 26.02.2019 г.
PDF файл, 264,1 KB, качен на 26.02.2019

pdf document

Приложение № 8б към чл. 23д, ал. 2
PDF файл, 707,0 KB, качен на 26.02.2019

pdf document

Приложение № 11 към чл. 36, ал. 2
PDF файл, 697,9 KB, качен на 26.02.2019

pdf document

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия