Върни се горе

Наредба № 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.
за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 50, от дата 25.6.2019 г.
PDF файл, 312,6 KB, качен на 25.06.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 47, от дата 14.6.2019 г.
PDF файл, 195,8 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 46, от дата 11.6.2019 г.
PDF файл, 227,0 KB, качен на 11.06.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на финансите, брой: 42, от дата 28.05.2019 г.
PDF файл, 201,5 KB, качен на 29.05.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения