Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 68, от дата 17.08.2018 г.
PDF файл, 191,9 KB, качен на 21.08.2018

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите, брой: 66, от дата 10.08.2018 г.
PDF файл, 181,4 KB, качен на 10.08.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011 г.

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011 г.
за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 64, от дата 03.08.2018 г.
PDF файл, 231,7 KB, качен на 03.08.2018

pdf document

Наредба № 9 от 13 юли 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“

Наредба № 9 от 13 юли 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 61, от дата 24.07.2018 г.
PDF файл, 321,0 KB, качен на 24.07.2018

pdf document

Наредба за отменяне на Наредба № 12 от 1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки и на Наредба № 31 от 1995 г. за преливане на кръв и кръвни съставки

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Наредба № 8 от 27 юни 2018 г. за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя