Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите, брой: 6, от дата 16.01.2018 г.
PDF файл, 419,7 KB, качен на 16.01.2018

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 89, от дата 07.11.2017 г.
PDF файл, 236,7 KB, качен на 22.11.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006 г.
За здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 87, от дата 31.10.2017 г.
PDF файл, 291,9 KB, качен на 31.10.2017

pdf document

Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 86, от дата 27.10.2017 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 31.10.2017

pdf document

Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
Издадена от ,Министъра на здравеопазването, брой: 84, от дата 20.10.2017 г.
PDF файл, 543,1 KB, качен на 31.10.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването, брой 64, от дата 08.08.2017 г.
PDF файл, 193,6 KB, качен на 06.10.2017

pdf document

Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози

Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
Издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието, брой 61, от дата 28.07.2017 г.
PDF файл, 253,1 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 191,0 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 878,0 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 180,6 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 274,4 KB, качен на 28.07.2017

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите, брой 48, от дата 16.06.2017 г.
PDF файл, 240,1 KB, качен на 27.07.2017

pdf document