Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

Наредба № 1 от 22 ноември 2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
PDF файл, 914,1 KB, качен на 03.12.2019

pdf document

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3
PDF файл, 925,1 KB, качен на 03.12.2019

pdf document

Приложение № 4 към чл. 4, ал. 3
PDF файл, 891,3 KB, качен на 03.12.2019

pdf document

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 4
PDF файл, 900,0 KB, качен на 03.12.2019

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 91, от дата 19.11.2019 г.
PDF файл, 757,7 KB, качен на 19.11.2019

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 90, от дата 15.11.2019 г.
PDF файл, 195,0 KB, качен на 15.11.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 87, от дата 5.11.2019 г.
PDF файл, 306,3 KB, качен на 07.11.2019

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.
за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 84, от дата 25.10.2019 г.
PDF файл, 241,9 KB, качен на 25.10.2019

pdf document