Върни се горе

Висшият съвет по фармация се създава към министъра на здравеопазването като консултативен орган, който обсъжда и дава становища по:

  • Основните насоки и приоритети в областта на фармацията
  • Етични проблеми на фармацията
  • Проекти на нормативни актове, свързани с фармацията
  • Научните приоритети в областта на фармацията
  • Програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти

Висшият съвет по фармация разглежда заявленията за търговия на дребно с лекарствени продукти и прави мотивирано предложение пред министъра на здравеопазването за издаване на разрешение или отказ, както и за отнемане на издадени разрешения.

Състав

Съставът на съвета включва петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, двама представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

Председател

Проф. Николай Петров - Министър на здравеопазването

Секретар
Маг. фарм. Мария Русчева – Министерство на здравеопазването
Членове  
Маг. фарм. Лидия Нейчева Заместник-министър на здравеопазването
Маг. фарм. Розалина Кулаксъзова Изпълнителна агенция по лекарствата
Христина Гетова Министерство на здравеопазването
Маг. фарм. Венда Зидарова Министерство на здравеопазването
Маг. фарм. Орлин Недев Министерство на здравеопазването
Проф. Николай Ламбов ФФ-Медицински университет, София
Проф. Данка Обрешкова ФФ-Медицински университет, Пловдив
Проф. Диана Иванова, ДБН ФФ-Медицински университет, Варна
Проф. Илко Гетов  Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Димитрия Стайкова Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Цветанка Вълчанова Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Мирослав Ненчев Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Веселин Сапунаров Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Милена Цонева Национална здравноосигурителна каса
Маг. фарм. Лидия Христова Национална здравноосигурителна каса

Дневен ред на заседание на 10.03.2017 г.
PDF файл, 260,1 KB, качен на 02.03.2017

pdf document

Заповед № РД-02-70/02.06.2017 г.
PDF файл, 22,2 KB, качен на 26.06.2017

pdf document

Заповед № РД-02-29/09.03.2017 г.
PDF файл, 30,0 KB, качен на 15.03.2017

pdf document

Заповед № РД-02-20/17.02.2017 г.
PDF файл, 61,4 KB, качен на 02.03.2017

pdf document

Заповед № РД-02-301/17.12.2015 г.
PDF файл, 83,0 KB, качен на 21.12.2015

pdf document