Върни се горе

Функции:

1. Определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години.

2. Приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори.

3. Предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област.

4. Предлага на МС проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите.

5. Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори.

6. Дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им.

7. Определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. Събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

9. Ежегодно приема отчетите за дейността на Областните съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са центрове на области.

 

Структура и членове

1.

Г-н Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването, Председател на НСНВ

2.

Проф. Николай Проданов – Зам.-министър на правосъдието

Зам.-председател на НСНВ

3.

Главен комисар

Главен секретар на МВР

Зам.-председател на НСНВ

4.

Г-н Недялко Недялков – Зам.-председател на Държавна Агенция ”Национална Сигурност”

Зам.-председател на НСНВ

5.

Проф. Емилия Друмева – Секретар по правните въпроси на Президента

6.

Г-н Румен Петров – Върховен Касационен Съд

7.

Г-жа Румяна Папазова – Върховен Административен Съд

8.

Г-н Любомир Божков – Върховна Касационна Прокуратура

9.

Г-н Валентин Вълчев – Национална Следствена Служба

10.

 Г-н Бойко Атанасов – Зам.-министър на финансите

11.

 Г-жа Таня Михайлова – Зам.-министър на образованието и науката

12.

Г-н Юрий Щерк – Зам.-министър на външните работи

13.

Г-н Ангел Попов – Зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

14.

Г-н Лъчезар Борисов – Зам.-министър на икономиката

15.

Г-н Анатолий Величков – Зам.-министър на отбраната

16.

Г-жа Вергиния Кръстева – Зам.-министър на земеделието, храните и горите

17.

Г-жа Султанка Петрова – Зам.-министър на труда и социалната политика

18.

 Г-жа Ваня Колева – Зам.-министър на младежта и спорта

19.

Г-н Георги Костов – Директор на Агенция “Митници” – МФ

20.

Главен комисар Христо Терзийски – Директор на Главна дирекция “Национална полиция” - МВР

21.

Главен комисар Ивайло Спиридонов – Директор на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” – МВР

22.

Г-н Валери Йорданов – Зам.-председател на Държавната агенция за закрила на детето – МС

23.

Г-н Богдан Кирилов, м.ф. – Изпълнителен Директор на ИАЛ – МЗ

24.

Д-р Пламен Попов – Директор на Национален център по наркомании – МЗ

25.

Г-н Александър Панайотов –Директор на дирекция ”Национален фокусен център по наркотици и наркомании” към НЦН – МЗ

26.

Г-н Константин Томанов – секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – МС

27.

Д-р Тонка Върлева – Директор на дирекция ”ППБЗ” – МЗ

Славейка Николова - секретар на НСНВ

 

Венда Зидарова – Национален координатор в областта по намаляване на търсенето на наркотици

 

Г-н Цветан Панков –Национален координатор в областта по намаляване на предлагането на наркотици

 

Годишен доклад на НСНВ за 2016 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Европейски годишен доклад за 2014 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2013 г.
PDF файл, 2,7 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2012 г.
PDF файл, 2,1 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Европейски годишен доклад за 2011 г.
PDF файл, 5,2 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2010 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2009 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2008 г.
PDF файл, 3,1 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2006 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 01.03.2019

pdf document

Годишен доклад на НСНВ за 2017 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.03.2019

pdf document