Върни се горе

Експертният съвет по лечение на зависимости е консултативно звено към министъра на здравеопазването за подпомагане изпълнението на правомощията му по глава седма от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с лечението на зависимости. 

Експертният съвет по лечение на зависимости обсъжда и дава становища по:

1. Основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;

2. Проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;

3. Проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;

4. Нови методи и програми за лечение;

5. Предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонист-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

6. Включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;

7. Клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми.

Ръководител

Д-р Бойко Пенков – заместник–министър на здравеопазването.

Състав

Д-р Нели Таринска Началник отдел “ЛПМИК” в дирекция ”ЛП”, Министерството на здравеопазването
Венда Зидарова  Началник отдел ”НВС”, дирекция ”ЛП”, Министерството на здравеопазването
Д-р Цвета Райчева  Директор на Национален център по наркомании към Министерството на здравеопазването
Проф. д-р Вихра Миланова дмн Национален консултант по психиатрия
Д-р Александър Канчелов  Българска асоциация за метадоново лечение, ръководител на програма ЕТ ”АИПСПМП – д-р Александър Канчелов”, гр. София
Д-р Георги Василев  Български институт по зависимости
Д-р Цветелина Търпоманова  Ръководител на Общинска програма ”АГПСМП – ЦПЗ - Варна” ЕООД – гр. Варна
Д- р Петър Василев  Терапевтична общност “Феникс”
Рада Наследникова-Райнова  Клиничен психолог, Център за социална рехабилитация и интеграция ”Проект Пеперуда - София”
Елена Николова  Психолог, Сдружение ”Асоциация за рехабилитация на зависими Солидарност”

Росица Начева 

Технически секретар на съвета – главен експерт в отдел ”НВС”, дирекция ”ЛП”, Министерството на здравеопазването