Върни се горе

Експертният съвет по лечение на зависимости е консултативно звено към министъра на здравеопазването за подпомагане изпълнението на правомощията му по глава седма от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с лечението на зависимости. 

Експертният съвет по лечение на зависимости обсъжда и дава становища по:

1. Основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;

2. Проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;

3. Проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;

4. Нови методи и програми за лечение;

5. Предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонист-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

6. Включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;

7. Клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми