Върни се горе

 • Заповед № РД-16-61/25.03.2020 г.

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-61/25.03.2020 г.

  за изменение на Заповед № РД-16-49/ 28.02.2020 г.

   

   

  На основание чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение, чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 2 и чл. 3, ал. 1  от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (Наредба № 9 от 26.06.2000 г.),

   

  НАРЕЖДАМ:

   

  1. Изменям т.6 от Заповед № РД-16- 49/ 28.02.2020 г. както следва: думите «всеки работен ден до 03.04.2020г.» се заменят с «всеки работен ден до 22.05.2020г.».
  2. Изменям т.7 от Заповед № РД-16- 49/ 28.02.2020 г. както следва: думите «в срок до 06.04.2020г.» се заменят с «в срок до 26.05.2020г.».
  3. Изменям т.8 от Заповед № РД-16- 49/ 28.02.2020 г. както следва: думите «в срок до 08.04.2020г.» се заменят с «в срок до 28.05.2020г.»

  Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Жени Начева –  заместник-министър.

Kонкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД, гр. София

Със Заповед № РД-16-49/28.02.2020 г. министърът на здравеопазването обявява конкурс за възлагане на управлението на СБАЛОЗ – София област ЕООД, гр. София, при следните условия:

2. Изисквания към кандидатите:

2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи:

За участие в конкурса се подава Заявление по следният начин: в голям непрозрачен плик /надписан само с наименованието на лечебното заведение, за което се провежда конкурса/ се поставят други два непрозрачни запечатани плика, обозначени с надписи „Плик“ №1 и „Плик“№2  и със съдържание както следва:

Плик №1 – съдържа  необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

3.1. Писмено искане за участие на кандидата /свободен текст/ с посочени: трите имена, телефон за  връзка, актуален адрес за кореспонденция, опис на документите от Плик №1 и  подпис на кандидата;

3.2.      Автобиография, подписана от кандидата;

3.3.      Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

3.4.      Нотариално заверено копие от документ за придобита специалност – за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина;

3.5.      Нотариално заверено копие от документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина;

3.6.      Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление;

3.7.      Нотариално заверено копие от трудова книжка;

3.8.      Данните по т. 2.3., свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 3.8. се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по
чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

Плик 2

3.9. Плик 2 съдържа писмена разработка «Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период».

4. Темите, предмет на събеседване с кандидатите  са:

•           Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването;

•           Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;

•           Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

5. Утвърждавам проект на договор за възлагане на управлението, който да бъде предоставен от лечебното заведение на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документите по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

6. Документите по чл.2, ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения могат да се получават от кандидатите в лечебното заведение всеки работен ден до 03.04.2020 г.

7. Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, в срок до 06.04.2020 г. всеки работен ден.

8. Конкурсът ще се проведе на 08.04.2020 г. от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Жени Начева –  заместник-министър.