Върни се горе

 • Списък на кандидати, допуснати за участие в интервю по чл. 81а от /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването за заемане на длъжността „главен инспектор“ в Инспектората на Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в интервюто:

  1. Георги Димитров Райчев

  2. Юлия Емилова Касабова

  3. Силвия Веселинова Асенова

  4. Любомир Йорданов Димитров

   

  Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 17.04.2018 г. в 9.30 ч. в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

  На интервюто кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. За кандидат, оценен с оценка не по-ниска от „4”, се подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването с предложение за назначаване на един от тях.

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването за заемане на длъжността „главен инспектор“ в Инспектората на Министерството на здравеопазването

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването за заемане на длъжността „главен инспектор“ в Инспектората на Министерството на здравеопазването, длъжностно ниво 6, Експертно ниво 2, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование –  висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – Социални, стопански и правни науки, Природни науки, Математика и информатика, Хуманитарни науки, Технически науки, Здравеопазване и спорт;

- предпочитано професионално направление – Социология, Психология, Политически науки, Социални дейности, Право, Администрация и управление, Икономика, Биологически науки, Науки за земята, Химически науки, История и археология, Философия, Архитектура, Строителство и геодезия, Химични технологии, Биотехнологии, Медицина, Здравни грижи;

- минимален професионален опит – 4 години в държавната администрация и/или придобит III младши ранг.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Министерството на здравеопазването и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Допълнителна квалификация/обучение: - Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството. Следдипломни квалификации или специализации с правна, икономическа или административна или управленческа насоченост. Компютърна грамотност - MS Word, MS Excel, Internet;

3. Основна цел на длъжността:

Способства за реализирането на целите и задачите на организацията като цяло – обективно, безпристрастно и точно изясняване на проявените проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване. Подпомага министъра в осъществяването на контролните му функции по отношение на административната дейност на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, допринасяйки за реализирането на целите и задачите, заложени в политиките и стратегическите планове в областта на здравеопазването.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до министъра на здравеопазването за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст/;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

- Копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици и MS Office - Word, Excel, Internet.

5. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в деловодството на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, от 9.00 часа до 17.00 часа.

6. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

7. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.