Върни се горе

 • Списък на на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ на дирекция „Лекарствена политика”

  • Обновено

   

  Мартин Маринов Бранков

  Маргарита Божидарова Петрова

  Любомир Йорданов Димитров

  Миглена Красимирова Грънчарова

  Цветан Александров Александров

  Ирена Радославова Панова

  Марияна Борисова Ковачка

  Росица Петрова Димитрова

  Диян Димитров Димитров

   

      Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 11.05.2016 г. от 10.00 часа в сградата на МЗ – пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

  Интервюто ще се проведе от 13.30 часа на 11.05.2016 г. в сградата на МЗ – пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

 • Списък на на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ на дирекция „Лекарствена политика”

  • Обновено

   

  Теодора Илиева Тодорова

        Съгласно чл. 10в, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, представените документи не удостоверяват изискването за притежаване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ или от професионално направление „Икономика“.

  Петя Георгиева Цекова

  Съгласно чл. 10в, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, представените документи не удостоверяват изискването за притежаване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ или от професионално направление „Икономика“.

  Диана Любомирова Маринкова

  Съгласно чл. 10в, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, представените документи не удостоверяват изискването за притежаване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ или от професионално направление „Икономика“.

Конкурс за за длъжността „младши експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ на дирекция „Лекарствена политика“

Изисквания за заемане на длъжността:
Минимални изисквания за заемане на длъжността:

степен на завършено образование - висше;
минимална образователна степен - професионален бакалавър;
област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ или от професионално направление  „Икономика”;
минимален професионален опит - не се изисква;
V младши ранг (ако притежават такъв).

1.2.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-  да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ или от професионално направление  „Икономика”

- да притежават компютърна грамотност;

- да владеят на чужд език.

2. Описание на длъжността:

Осигуряване на необходимите предпоставки и условия за успешно изпълнение на определените функции по лекарствена регулация, свързани с държавната политика в областта на здравеопазването.

Начин за провеждане на конкурса:

тест;
интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” от област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ или от професионално направление  „Икономика”;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” от област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“ или от професионално направление  „Икономика (ако притежават такава);

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  (ако притежават такъв);

- копие на документи, удостоверяващи владеене на чужд език (ако притежават такива);

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);

-  копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).

Място за подаване на документите:

В срок от 14 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата, определена за длъжността 672.00 - 1100. 00 лв.

 

Срок за подаване на документи 08.04.2016 г. - 22.04.2016 г.