Върни се горе

 • Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Електронно здравеопазване“, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

  • Обновено

  І. Допуснати  кандидати  до конкурс:

  1. Георги Тончев, вх. № 94-30/07.01.2019 г.

  2. Здравко Александров, вх. № 94-1730/28.12.2018 г.

  3. Екатерина Субева, вх. № 94-28/07.01.2019 г.

   

  І. Няма недопуснати  кандидати  до конкурс.

   

  Допуснатие кандидати следва да се явят на 22 януари 2019 г. /вторник/ в 10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – площад „Света Неделя” № 5, в зала сутерен за решаване на тест и провеждане на интервю.

Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Електронно здравеопазване“, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше

- образователна степен – професионален бакалавър по …;

- професионална област – технически науки;

- професионално направление – компютърни технологии в инженерната дейност;

- професионален опит – не се изисква и/или придобит V младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

- владеене на английски език на базово ниво писменно и говоримо;;

- умение за работа с компютър – MS Office.

3. Описание на длъжността:

Участва в изпълнение на дейностите за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на национално и европейско ниво. Взема участие в изготвяне на стратегия за електронно здравеопазване, като част от общата стратегия за електронно управление, включително по отношение на реализиране на мерките за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и др. Участва в изпълнението на проекти в областта на електронното здравеопазване финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове на национално ниво.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“ от професионална област – технически науки от професионално направление – компютърни технологии в инженерната дейност;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина(ако притежават такива);

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от официални документи удостоверяващи владеенето на чужд език (ако притежават такъв);

7. копие от документ за работа с компютър – MS Office (ако притежават такива).

IV. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510,00 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 28.12.2018 г. до 07.01.2019 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.