Върни се горе

 • Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Държавен здравен контрол”

  • Обновено

   

   

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

  1.

   

  Силвия Мохамед Римо

   

  2.

   

  Исмаил Феритов Сюлейманов

   

  3.

   

  Ралица Александрова Щерева

   

  4.

   

  Ивайла Людмилова Климентова

   

   

  Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 06.12.2016 г. (вторник) от 10,30 ч. в конферентна зала на IV етаж в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя“ № 5.

 • Списък на недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Държавен здравен контрол”

  • Обновено

  дирекция „Държавен здравен контрол”

   

   

   

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

  Основание за недопускане

   

  1.

   

  Валери Нейчев Борисов

  Представеният документ -  Уверение №240/28.09.2016 г. за висше образование по специалност „Химия“, не отговаря на изискванията посочени в обявата – „Обществено здраве“ и „Екология“.

   

  2.

   

  Илияна Георгиева Хаджиева

  Представените документи - дипломи за висше образование по  специалност „Маркетинг“ не отговарят на изискванията посочени в обявата – „Обществено здраве“ и „Екология“.

   

  3.

   

  Лили Александрова Стоянова

  Представените документи - диплома за висше образование по  специалност „Биология“ не отговаря на изискванията посочени в обявата – „Обществено здраве“ и „Екология“.

Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Държавен здравен контрол”

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по..“ от професионални направления – обществено здраве, екология;

- професионален опит – не се изисква;

- ранг - V младши (ако притежават такъв);

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- владеене на чужд език, степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати;

- да притежават документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност;

2. Описание на длъжността:

Да осъществява дейности, свързани с подкрепа на дейностите на по-високите длъжностни нива при разработване и провеждане на политиката и стратегията на МЗ чрез събиране и систематизиране на информация, обработка на бази данни, с проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на дирекцията в областта на държавния здравен контрол.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“ от професионално направление – обществено здраве, екология;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие от официални документи, удостоверяващи владеене на чужд език, степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати (ако притежават такива);

- копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такива).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител (в деловодството) на дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, площад „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg., в-к „Стандарт“ и на сайта Zaplata.bg

7. Размер на основното месечно възнаграждение: 672.00 – 1100.00 лв.

8. Срок за подаване на документи: от 12.11.2016 - 21.11.2016 г. от 9 до 17 часа