Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ на Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Белослава Боянова – вх. № ЧР-2/17.07.2020 г.

  2. Николай Тодоров – вх. № ЧР-3/20.07.2020 г.

  3. Ирина Михайлова - Симеонова – вх. № ЧР-4/23.07.2020 г.

  4. Валентина Георгиева– вх. № ЧР-5/24.07.2020 г.

  5. Петър Пенев– вх. № ЧР-7/24.07.2020 г.

  6. Маргарита Ценова– вх. № ЧР-11/27.07.2020 г.

  Посочените кандидати трябва да представят концепция на тема: „Стратегия за развитие на финансовия контрол в Министерството на здравеопазването“ в срок до 13.08.2020 г. в два екземпляра на служител от звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя“ № 5. Препоръчителен обем на концепцията – до 10 стандартни машинописни страници.

  Критерии за преценка на представената концепция: съответствие с темата на концепцията, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения и познаване на приложимата нормативна уредба.

  Предоставените концепции ще се оценяват по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите. Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4” се допускат до защита на концепцията.

  В срок до 17.08.2020 г. кандидатите ще бъдат информирани за получените оценки  на представените от тях концепции на посочената в заявлението електронна поща.

  Защитата на концепцията на тема: „Стратегия за развитие на финансовия контрол в Министерството на здравеопазването“ ще се проведе на  19.08.2020 г. (сряда)  от 10.00 часа в зала-сутерен в сградата на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя“ № 5.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на защитата на концепцията.

  Интервюто ще се проведе непосредствено след успешно представяне на защитата на концепцията.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ на Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

            За длъжността „Финансов контрольор“ на Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността: Осъществяване на превантивна контролна дейност в съответствие с изискванията на ЗФУКПС, подзаконовите нормативни актове към него и утвърдените „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол и система за двоен подпис“ в Министерството на здравеопазването.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – „магистър“;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – III младши ранг и/или професионален опит – не по-малко от 4 години в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660,00 лв. до 3 200,00 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1) Заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2) Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: Социални, стопански и правни науки и професионално направление: Икономика;

4) копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на – 4 година професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: копие от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8) други документи, сертификати за преминати обучения;

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

- защита на концепция на тема  „Стратегия за развитие на финансовия контрол в Министерството на здравеопазването“

- провеждане на интервю

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в  сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.