Върни се горе

Основна цел на длъжността:

Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, както и връзките му с други организации.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност;

2.2. да познават действащите нормативни актове, имащи отношение към дейността на центъра.

Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция „Управление и развитие на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ” и провеждане на интервю. 

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в отдел „Канцелария и административн-информационно обслужване“ на дирекция „Административни дейности“ на Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- молба за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина” и копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „Здравен мениджмънт” или копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и копие от официален документ, удостоверяващ придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

- копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на сходна дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5.

Документи за участие в конкурса се подават до 04.09.2017 г.