Върни се горе

Основна цел на длъжността:

Организира, ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на Центъра и го представлява пред трети лица.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователна и научна степен или научна степен в областта на радиобиологията или радиационната хигиена;

1.2. да притежават 5 /пет/ години професионален опит след придобиването на образователната и научна степен или научната степен.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция на тема: „Ролята и мястото на Националния център по радиобиология и радиационна защита в националната система за здравеопазване като специализиран орган по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита” и провеждане на интервю. 

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в Звено за административно обслужване на Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- молба за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образователна и научна степен или научна степен в областта на радиобиологията или радиационната хигиена;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежанието на 5 /пет/ години професионален опит след придобиването на образователната и научна степен или научната степен: копие от трудовата /служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от документ за придобита компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на електронната страница на Министерството на здравеопазването и информационното табло,  на входа на сградата на пл. „Св. Неделя” № 5.

Документи за участие в конкурса се подават до 04.10.2018 г.