Върни се горе

baner-regioni-v-rastezh.png

Министерството на здравеопазването е бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура",  със  заложен общ размер на  безвъзмездната   финансова  помощ от   83 597 313,00 евро.

Ще бъдат финансирани инвестиции в здравна инфраструктура с цел подобряване на условията за адекватна спешна медицинска помощ, в съответствие с Националната здравна стратегия до 2020 г. и Плана за действие към нея и Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ. Приоритетна ос 4 от ОПРР 2014-2020 г. е насочена към необходимостта от модернизация на здравната инфраструктура на спешната медицинска помощ с цел разработване на система за диагностика и лечение на пациенти със спешни нужди. Основните дейности, предвидени за изпълнение, са следните:

  • Закупуване на съвременни санитарни превозни средства, осигурени с комуникационно и друго оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ и възможност за отдалечени консултации (телемедицина). Строителство, реконструкция, ремонт на сгради на филиалите на ЦСМП, намиращи се в областните градове.
  • Оборудване и обзавеждане на филиалите на ЦСМП, намиращи се в областните градове. Строителство, реконструкция, ремонт на сгради на филиалите на ЦСМП, извън областните градове.
  • Оборудване и обзавеждане на филиалите на ЦСМП, намиращи се извън областните градове. Инвестиции в спешните отделения на областните многопрофилни болници, в които да се осигурят оптимални условия за оказване на спешна медицинска помощ.

С оглед на обема от средства и факта, че конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването, се предвижда подготовка и представяне на един голям проект, с който министерството да кандидатства за финансиране по оперативната програма, в съответствие с член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Във връзка с това, с Решение № РД-11-2/05.01.2016г. министърът на здравеопазването откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020”.

Обектът на поръчката е подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020, включваща обследване на всички отделения, центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали, изготвяне на идейни, технически и работни проекти, изготвяне на проекти на технически спецификации за последващи обществени поръчки, изготвяне на формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на голям инвестиционен проект.

Документацията за откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача на официалния сайт на Министерство на здравеопазването.