Върни се горе

Министерството на здравеопазването сключи договор за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ

Със 7 млн. лв. инвестиция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 ще бъде подобрено качеството на предоставяната спешна помощ в страната