Върни се горе

Избран е изпълнител, който ще проведе обученията на служителите от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения

МЗ купува 170 компютърни конфигурации за филиалите на ЦСМП

Приключи ремонтът на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

Бойко Пенков: Проект ПУЛСС ще надгради знанията и уменията, които работещите в спешната медицинска помощ ежедневно прилагат в битката за спасяване на човешки животи

На 25 март ще се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

МЗ обяви обществената поръчка за преподаватели на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения

МЗ обяви обществената поръчка за осигуряване на логистиката по време на обучението по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

Министерството на здравеопазването сключи договор за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ

Със 7 млн. лв. инвестиция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 ще бъде подобрено качеството на предоставяната спешна помощ в страната