Върни се горе

Razvitie-na-choveshkite-resursi.jpg

BG05M9OP001-1.015-0001„СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

 

Обща информация

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност да продължат и завършат обучението си.

Подкрепят се лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, които са със сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и специализанти, които се обучават по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Основните дейности са свързани със заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на специализантите и предоставяне на стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец за лица без доходи.

Този проект допълва и надгражда мерките реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 чрез проект BG051PO001-6.2.18 „Нови възможности за лекарите в България“. Чрез неговото изпълнение ще се осигури устойчивост и ще се надградят постигнатите резултати, като се подкрепи продължаването на специализацията на младите лекари за придобиване на специфични за сектора на здравеопазването умения.

Бюджет: 5 496 628,40 лева

Период на изпълнение: 22 ноември 2016 г. – 31 декември 2020 г.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Специфичните цели са подобряване достъпа на 520 лица за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина) и разширяване възможностите за повишаване на знанията и уменията им.

Очаквани резултати

520 лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти да получат финансова подкрепа от Европейския съюз за обучението си за придобиване на специалност за периода на финансиране по проекта.


Министерство на здравеопазването финансира обучението на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти по европейски проект

Министерство на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. С финансовата подкрепа на програмата се финансира обучението на специализанти по медицински специалности чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение. На специализанти без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец.

Министерството е обявило процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, които се обучават по реда на Наредба  1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и такива, които са продължили обучението си при условията на отменената Наредба № 34 от 2006 г.

Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства до 30.09.2020 г. онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начинът за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.


Министерство на здравеопазването обявява трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по Проект BG05M9OP001-1.015-0001

„Специализация в здравеопазването“

 

По проекта ще бъдат подкрепени две групи лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти:

  1. такива, които имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалност, различна от специалностите "Анестезиология и интензивно лечение", "Обща и клинична патология", "Педиатрия", "Спешна медицина", "Инфекциозни болести" и "Неонатология" (за които Министерството на здравеопазването заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение) и които към момента на кандидатстването по проекта продължават обучението си на място, финансирано от друг източник при условията на отменената Наредба № 34 от 2006 г., както и
  2. специализанти (лекари и лекари по дентална медицина), които се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , като се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл) и отново през сайта се подаде заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи.

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

Процедурата за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти за финансиране на обучение по проекта е със срок за кандидатстване до 30.09.2020 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е създаден интернет сайт с адрес: www.specializanti-mh.info.

Чрез него ще се публикува информация за проекта, съобщения, процедури за подбор на лекари специализанти по медицина и лекари специализанти по дентална медицина, продължаващи обучението си по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Всеки заинтересован ще има възможност да се запознава с указанията, сроковете и образците на документите за кандидатстване. Кандидатстването за финансиране на обучение по проекта и подаването на документи ще се извършва онлайн чрез регистрация в интернет сайта.

На интернет сайта ще се обявяват резултатите от проведените процедури на подбор на специализанти за участие в проекта. Одобрените специализанти ще подават ежемесечните си отчети в своите профили в сайта. Целта е обмена на информация и документи между Министерство на здравеопазването и специализантите да се управлява онлайн чрез тази платформа.

За всички лекари специализанти, класирани в първата процедура за подбор, с които са сключени договори за финансиране на обучението по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, са създадени профили в посочения интернет сайт от администратора на сайта.

Моля всеки специализант, сключил договор с Министерство на здравеопазването за финансиране по проекта да посети създадения интернет сайт и да следва описаната процедура по регистрация, за да влезе в профила си.

ВАЖНО! Специализанти, които не са представили отчетите си за м. март 2017 г. на хартиен носител в МЗ, следва да ги попълнят и подадат чрез своите профили в интернет сайта с адрес: www.specializanti-mh.info.

От м. април 2017 г. до края на проекта всички отчети ще се попълват и подават от специализантите чрез профилите им в интернет сайта с адрес: www.specializanti-mh.info, без да се изпращат на хартиен носител в Министерство на здравеопазването.

Всички инструкции за работа в сайта са публикувани в секция „Новини“ на интернет страницата на проекта.

 

www.specializanti-mh.info

 

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТBG05M9OP001-1.015-0001

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Срокът за подаване на документи за участие на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти по проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 2017 г.

Документите се подават в Деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. Заявлението за участие в проекта следва да се изпрати и на електронната поща на проекта: spezialisanti@mh.government.bg.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с процедурата за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” ви информираме, че е извършено допълнение на критериите за подбор на специализанти по проекта. Допълнението е във връзка с § 1а от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно който стойността на теоретичното и практическото обучение на специализантите, приети на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по специалностите "Анестезиология и интензивно лечение", "Обща и клинична патология", "Педиатрия", "Спешна медицина", "Инфекциозни болести" и "Неонатология", се заплаща от бюджета на Министерството на здравеопазването, считано от 1 юни 2015 г. до завършване на обучението за придобиване на специалност.

Предвид посочената разпоредба обучението на специализантите, приети на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. по специалностите "Анестезиология и интензивно лечение", "Обща и клинична патология", "Педиатрия", "Спешна медицина", "Инфекциозни болести" и "Неонатология" не може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”.

За контакти:

Антоанета Димова

Ръководител на проекта и главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми“

Тел.: 02/ 93 01 271

 

Валентина Лашкова

Технически асистент на проекта и старши експерт в дирекция "Международни дейности, проекти и програми"

Тел.: 02/ 93 01 205

 

Ел. поща: spezialisanti@mh.government.bg

Критерии за подбор на специализанти
PDF файл, 222,6 KB, качен на 13.01.2017

pdf document

Процедура за подбор на специализанти.pdf
PDF файл, 315,6 KB, качен на 23.12.2016

pdf document

Заявление за участие в проекта
DOCX файл, 86,5 KB, качен на 23.12.2016

docx document

Договор за финансиране
DOC файл, 153,0 KB, качен на 23.12.2016

doc document

Декларация по приложение 1
DOCX файл, 52,1 KB, качен на 23.12.2016

docx document

Декларация по приложение 2
DOCX файл, 51,9 KB, качен на 23.12.2016

docx document

Отчетен доклад-приложение 3
XLS файл, 109,0 KB, качен на 23.12.2016

xls document

Атестат-приложение 5
DOCX файл, 80,0 KB, качен на 23.12.2016

docx document
Razvitie-na-choveshkite-resursi.jpg

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с приключила процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” със срок за кандидатстване до 17.01.2017 г. Ви информираме, че по-долу е представено извършеното класиране на одобрените за финансиране по проекта кандидати, както и списък на неодобрени в настоящата процедура кандидати.

Одобрените за финансиране специализанти следва да попълнят и подпишат в шест екземпляра петстранния договор (два екземпляра за Министерството на здравеопазването и по един за останалите страни по договора) и декларациите по Приложения № 1 и № 2 към договора.

В срок до 31 януари 2017 г. одобрените за финансиране специализанти следва да представят в Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 за подпис от министъра на здравеопазването договора, подписан от специализанта, от ръководителя на висшето училище, от ръководителя на лечебното или здравното заведение и от ръководителя на специализанта – страни по договора, както и декларациите по приложения № 1 и № 2 към договора съответно (декларация по приложение № 1 – от всички специализанти, декларация по приложение № 2 – от специализантите, които ще получават и стипендия по проекта).

При отказ от сключване на договор от страна на специализант, който е класиран за участие в проекта, същият следва да информира писмено Министерството на здравеопазването до 27 януари 2017 г. за това.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЧИЕТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАНО ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001

„СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

 

 

Министерство на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” с общ бюджет 5 496 628,40 лева и продължителност до 31.12.2019г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се лекари-специализанти по медицина и лекари-специализанти по дентална медицина, като се подкрепи продължаването и завършването на обучението им за придобиване на специалност чрез изплащане на таксите за обучение и предоставяне на стипендии. Ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на отменената Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията за участие в проекта, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”: www.specializanti-mh.info, в Секция „Документи“, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г..

Срокът за кандидатстване на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти за финансиране на обучение по проекта е до 23 юли 2017 г. включително.