Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за промяна на регистрацията на Служба по трудова медицина

Правно основание

Чл. 25д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Характеристика

Цел: Издаване на удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина, която отговаря на изискванията на ЗЗБУТ.
Предмет: Промяна на регистрацията на Служба по трудова медицина

При промяна на обстоятелства по чл. 25г, ал. 1 от ЗЗБУТ лицата, създали служби по трудова медицина, в 7-дневен срок от настъпването им уведомяват писмено министъра на здравеопазването, като прилагат документи, удостоверяващи промяната.

Компетентни органи

Удостоверението за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина се издава от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, създали служба по трудова медицина.

Такси

Чл. 12 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина в размер на 227 лв.

Резултат от процедурата

Издаване на удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина.

Необходими документи

За промяна на регистрацията на служба по трудова медицина лицето, което я е създало, подава в Министерство на здравеопазването:

 1. Заявление до министъра на здравеопазването с подпис и печат на лицето, създало службата.
 2. Данни, съдържащи наименование, седалище, адрес и телефонен номер с подпис и печат на лицето, създало службата.
 3. Копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на лицата по чл. 25, ал. 3 от ЗЗБУТ.
 4. Договор между работодатели - за случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗЗБУТ.
 5. Данни за единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър или актуално удостоверение за вписване на лицата, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.
 6. Списък на минималния състав на специалистите от службата по трудова медицина, утвърден и подпечатан от лицата, създаващи службата.
 7. * Нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит на специалистите:
  За лицето с образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с придобита специалност “трудова медицина” е необходимо да се представят следните документи:
  а) нотариално заверена диплома за завършено висше образование по медицина;
  б) нотариално заверено удостоверение/диплома за придобита специалност по ”трудова медицина”.
  За лицето с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа е необходимо да се представят следните документи:
  а) нотариално заверена диплома за завършено висше техническо образование;
  б) нотариално заверени официални документи за:
  - трудов стаж;
  - служебен стаж;
  - осигурителен стаж;
  - извършване на дейност в чужбина;
  - длъжностни характеристики, заповеди и други, удостоверяващи три години професионален опит областта на безопасността и здравето при работа.
  За техническия изпълнител с образование не по-ниско от средно се представя:
  - нотариално заверена диплома, от която да е видно, че лицето е с образование не по-ниско от средно.
  *В случаите, когато е налице несъвпадение на имената на дадено лице (лична карта, диплома, трудова, книжка и др.) от състава на службата се представя Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община.
  Подават се нотариално заверени документи по т. 7 само за лицата, които са променени в минималния състав на службата по трудова медицина.
 8. Декларации на лицата от минималния състав на службата по трудова медицина, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ.
 9. Документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Образци и формуляри

 1. Декларация на лицата от минималния състав на службата по трудова медицина, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ., бр. 14 от 2008 г.).
 2. Образец на удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина съгласно приложение № 3 на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ., бр. 14 от 2008 г.).

1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и по служебен път се изпраща до дирекция “Държавен здравен контрол”..
2. Техническият секретар на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина, създадена със заповед на министъра на здравеопазването, разпределя между членовете на комисията постъпилите в Министерство на здравеопазването заявления в 3-дневен срок от датата на постъпването им.
3. Членовете на комисията извършват оценка на пълнотата на постъпилата в Министерство на здравеопазването документация за промяна на регистрацията на службите по трудова медицина и предават на техническия секретар на комисията изготвените становища в 10-дневен срок от датата на постъпване на съответното заявление.
4. В случаите, когато документацията е непълна, становищата по т. 3 съдържат описание на установените непълноти и нередовности и срок за тяхното отстраняване, който е не по-кратък от 14 дни, съгласно чл. 25г, ал. 2 от ЗЗБУТ.
5. Когато не са установени непълноти или нередовности, или те са отстранени, изготвеното становище съдържа предложение за издаване на удостоверение за промяна на регистрацията на службата по трудова медицина.
6. В срок до 5 дни от датата на изготвяне на становищата по т. 3, те се обсъждат на заседание на комисията.
7. В срок до 5 дни от датата на проведеното заседание на комисията, техническият секретар, въз основа на взетите решения:
- изготвя проект на писмо до заявителя, което съдържа констатираните непълноти и нередовности на документацията  или
- изготвя проект на удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина или
- изготвя проект на мотивиран отказ за помяна на регистрацията.
8. Изготвените документи по т. 7 се парафират от председателя и техническия секретар, и се предлагат за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Промяната в регистрацията на службите по трудова медицина се отразява в публичния регистър на службите по трудова медицина, публикуван на страницата на Министерство на здравеопазването в интернет.